Hotararea nr.1 privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială- Judeţul Vrancea- lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială- Comuna Dumbrăveni, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Gugeşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Popeşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Urecheşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Cârligele, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Vîrteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială – Oraşul Odobeşti-parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popeşti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Rimniceanca – Beciu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”.

Hotarare nr.2 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială- Judeţul Vrancea – lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Goleşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Cărligele, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Vărteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială – Oraşul Odobeşti – Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Campineanca – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”.

Hotarare nr.3 privind acoperirea definitiva din excedent a deficitului bugetului propriu – sectiunea dezvoltare, pe anul 2016.

Hotararea nr. 4 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata.

Hotararea nr.5 privind insusirea de catre Consiliul Local Odobesti a inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al orasului Odobesti, la data de 31 decembrie 2016.

Hotararea nr.6 privind aprobarea unui schimb de locuinta.

Hotararea nr. 7 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.8 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr.15/2003.

Hotararea nr.9 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003.

Hotararea nr.10 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.11 privind darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 10 ani a unei suprafete de teren, catre Asociatia pentru protectia animalelor ,,Cruela”.

Hotararea nr.12 privind aprobarea depunerii unui proiect pentru gestionare deseuri in cadrul POR 2014-2020-Axa 2.2, Subprogram ,, Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Hotararea nr.13 privind inlocuirea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti, desemnat prin H.C.L. nr.97/2016.

Hotararea nr.14 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018, la nivelul orasului Odobesti.

Hotararea nr.15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura stradala, oras Odobesti, cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr. 16 pentru modificarea H.C.L. nr.97/2016, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza orasului Odobesti.

Hotararea nr.17 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastructura stradala, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.18 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastructura stradala, oras Odobesti, judetul Vrancea” .

Hotararea nr. 19 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare retea stradala, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.20 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare retea stradala, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.21 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”.

Hotararea nr.22 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”.

Hotararea nr.23 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Drum de legatura DN2D – DN2M si modernizare retea stradala locuinte ANL si stramutate, cartier M. Sturza”.

Hotararea nr.24 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare strazi de interes local in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.25 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cart. Unirea, str. Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.26 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastuctura rutiera si pietonala str. Stefan cel Mare si str. Libertatii”.

Hotararea nr.27 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr. 28 privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.29 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.30 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pe anul 2017.

Hotararea nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2017, a Organigramei si Statului de functii, precum si a situatiilor financiare pe anul 2016.

Hotararea nr.32 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare alee in trepte, str. N. Balcescu, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.33 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare trotuare oras Odobesti, intre str. Trei Eroi si str. Beciul Domnesc”.

Hotararea nr. 34 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire parcari in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.35 privind vanzarea directa in conditiile art.8 din Legea 15/2003, a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.36 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.37 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.38 privind aprobarea unui schimb de locuinta.

Hotararea nr.39 privind imputernicirea Primarului orasului Odobesti, Daniel Nicolas, se depuna toate diligentele necesare la ministerele de resort, in vederea obtinerii de fonduri si sa initieze negocieri pentru achizitionarea unui imobil, situat in orasul Odobesti, str. Smirdan (Centrul civic) nr.75, necesar mutarii sediului Primariei orasului Odobesti, pe perioada lucrarilor de consolidare a imobilului situat in Odobesti, str. Libertatii nr.113.

Hotarare nr.40 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnlogic Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.41 privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, arhitectural si ambiental in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.42 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului – Asezamant cultural, situat in Odobesti, str. Libertatii nr. 124, T 55, P 1245, judetul Vrancea si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ,, Modernizare, reabilitare si dotare asezamant cultural – Cinematograf+Biblioteca oraseneasca, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr. 43 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor Legii nr.416/2001, precum și persoanelor sancționate sau condamnate cu obligarea prestării unei activități neremunerate in folosul comunității.

Hotararea nr.44 privind solicitarea trecerii din proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Finanțelor Publice, prin D.G.R.F.P. Galaţi, în proprietatea publică a orașului Odobești si administrarea Consiliului Local al orașului Odobești a unui imobil – fost sediu al Administrației Finanțelor Publice Odobești, situat in orașul Odobești, str. Libertății nr.122, județul Vrancea.

Hotararea nr.45 privind repartizarea unei locuinţe ANL, disponibile in oraşul Odobeşti.

Hotararea nr. 46 privind aprobarea Raportului informării si consultării publicului cu privire la elaborarea PUZ – atragere teren in intravilan pentru construire hală producție confecții metalice, precum si aprobarea acestui PUZ, întocmit pentru suprafața de 9968 mp, teren situat in T 118, P 2964, beneficiară – S.C. GRAUBUNDEN METAL S.R.L.

Hotararea nr.47 privind întocmire Studiu de fezabilitate pentru ,, Înfiinţare Zonă spaţii verzi si Parc de recreere in oraşul Odobeşti, str. Libertăţii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”, în vederea accesării Programului Operaţional Regional – POR 2014-2020, Axa 5.2.

Hotararea nr.48 privind completarea Anexei la H.C.L. nr.126/2015, privind stabilirea situaţiilor în care Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă si ajutoare de înmormântare familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii deosebite.

Hotararea nr.49 privind întocmire D.A.L.I. şi audit energetic pentru clădirile ,,Internat fete” şi ,,Internat băieţi”, situate în Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr.42 , în vederea accesării Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Eficienţa energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora; Eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora; investiţii în iluminatul public.

Hotararea nr.50 privind întocmire D.A.L.I. şi audit energetic pentru clădirea – ,,Bloc M”, situată în Odobeşti, str. Muncii nr.2, în vederea accesării Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Eficienţa energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora; Eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora; investiţii în iluminatul public.

Hotararea nr.51 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice pentru unele obiective de investiţii.

Hotararea nr.52 privind înfiinţarea unui sistem Wireless integrat in oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea.

Hotararea nr. 53 privind aprobarea proiectului ,,Infiintare Zona agrement si petrecere timp liber in Cartierul Mihai Sturza, Orasul Odobesti, judetul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.54 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare Zona agrement si petrecere timp liber in Cartierul Mihai Sturza, Orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.55 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a autoturismelor de serviciu din cadrul U.A.T. – Oras Odobesti.

Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.57 privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar şi a activităţii extrabugetare la U.A.T. Odobeşti şi instituţiile subordonate, pe anul 2016.

Hotararea nr.58 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.59 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in condiţiile Legii nr.15/2003.

Hotararea nr. 60 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetăţeni din oraşul Odobeşti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localităţii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.

Hotararea nr.61 privind finanţarea activităţii Clubului Sportiv A.C.S. Odobeşti – Secţia de fotbal.

Hotararea nr.62 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru perioada 2017-2020, pentru populaţia de etnie romă din oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea, precum şi a componenţei ,, Grupului local de lucru” şi a ,, Grupului de iniţiativă locală”.

Hotararea nr.63 privind aprobare întocmire DALI pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare teren de sport – Liceul Tehnologic Odobeşti”.

Hotararea nr.64 privind aprobare întocmire DALI pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare teren de sport – Liceul Teoretic ,, Duiliu Zamfirescu” Odobeşti”.

Hotararea nr.65 privind aprobarea obiectivului ,,Extindere reţea distribuţie gaze naturale în oraşul Odobeşti – str. Panduri şi str. Ştefan cel Mare – de la intersecţia cu str. Pict. Grigorescu până la Cartierul Tineretului’’, în parteneriat cu Operatorul local de distribuţie şi a indicatorilor tehnico–economici.

Hotararea nr.66 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotarare nr.67 pentru modificarea art.3 al H.C.L. nr.53/2017, privind aprobarea proiectului ,, Infiintare Zona agrement si petrecere timp liber in Cartierul Mihai Sturza, Orasul Odobesti, judetul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotarare nr.68 privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială- Judeţul Vrancea – lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Dumbrăveni, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Gugeşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Popeşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Urecheşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Cârligele, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Vîrteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială – Oraşul Odobeşti – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popeşti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Rimniceanca – Beciu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”.

Hotarare nr.69 privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială – Judeţul Vrancea – lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Goleşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Cărligele, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Vărteşcoiu, Unitatea Administrativ-Teritorială – Oraşul Odobeşti , Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Campineanca – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”.

Hotarare nr.70 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.71 privind luarea din administrarea Liceului Tehnologic Odobesti ( fost Grup Scolar Agricol) a unui imobil – Internat fete.

Hotararea nr.72 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Odobesti, care urmeaza sa participe, cu statut de observator, la evaluarea candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea functiilor de director al Liceului Tehnologic Odobesti si director adjunct al Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti.

Hotararea nr.73 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.74 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in condiţiile Legii nr.15/2003, precum si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului pentru unii beneficiari al Legii nr.15/2003.

Hotararea nr. 75 privind propunerea de modificare a pozitiei 3 din Anexa la Ordinul Prefectului nr.48/2003, privind atribuirea in proprietatea unor cetăţeni din oraşul Odobeşti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localităţii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.

Hotararea nr.76 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – construire fabrica de productie peleti si brichete, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit in scopul schimbarii destinatiei zonei, pentru suprafata de 3052 mp, teren situat in intravilanul orasului Odobesti, str. Libertatii nr.240, T 77, P 2316, nr. cadastral 55095, beneficiara S.C. Simforest S.R.L.

Hotararea nr.77 pentru intocmire studiu privind amenajarea urbanistica, arhitecturala si echiparea cu retele edilitar-gospodaresti a terenului apartinand Orasului Odobesti, situat in str. Stefan cel Mare, T 43, P 764, P 765.

Hotararea nr.78 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenta si reprezentare juridica în domeniul achiziţiilor publice si fondurilor nerambursabile, pentru anul 2017.

Hotararea nr.79 privind intocmire documentatie tehnico-economica in vederea reabilitarii termice a unor blocuri de locuinte, situate in orasul Odobesti, str. Stefan cel Mare.

Hotararea nr.80 privind intocmire Studiu de trafic – Oras Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.81 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.28/2017, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotarare nr.82 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 26 iunie 2017, privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială-Judeţul Vrancea- lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Goleşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Cărligele, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Vărteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială – Oraşul Odobeşti, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Campineanca- parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul judeţean dintre localităţile: Focşani-Goleşti-Vârteşcoiu-Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”.

Hotararea nr.83 privind aprobarea obiectivului ,,Extindere conducta distributie gaze naturale presiune medie, ANL – str. Pictor Grigorescu Odobesti” si a indicatorilor tehnico–economici.

Hotararea nr.84 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.85 privind vanzarea directa in conditiile art.8 din Legea 15/2003, a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 86 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.87 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei orasului Odobesti.

Hotararea nr.88 privind inchirierea unei suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.89 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ,, Modernizare alee in trepte – str. Ghica Rafail, Oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.90 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in condiţiile Legii nr.15/2003.

Hotararea nr.91 privind intocmire D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotarare nr.92 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.93 privind aprobarea Strategiei de evolutie tarifara 2016-2022 a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare a S.C. CUP S.A. Focsani.

Hotararea nr.94 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Drum de legatura DN 2D – DN 2M si modernizare retea stradala – locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”.

Hotararea nr.95 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii ,,Drum de legatura DN 2D – DN 2M si modernizare retea stradala – locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”.

Hotararea nr. 96 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.97 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.28/2017, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.98 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de teren.

Hotararea nr.99 privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.100 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr. 101 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Orasului Odobesti

Hotarare nr.102 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.103 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetăţeni din oraşul Odobeşti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localităţii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.

Hotararea nr.104 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor – Internat fete si Internat baieti – Oras Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.42”.

Hotararea nr.105 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Odobesti.

Hotararea nr. 106 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.28/2017, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.107 privind reactualizarea Registrului local al spatiilor verzi.

Hotararea nr.108 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Orasului Odobesti.

Hotararea nr.109 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea bunurilor imobile proprietate a Orasului Odobesti.

Hotararea nr.110 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.

Hotararea nr.111 privind atribuirea unor suprafete de teren, in conditiile Legii nr.15/2003, retragerea dreptului de folosinta asupra terenului, pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren.

Hotararea nr. 112 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii „Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.113 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii „Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str.Libertatii, T 7, P 331, pct.Sf.Ilie”.

Hotararea nr.114 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, reabilitare, dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.115 privind aprobarea asocierii Orasului Odobesti cu Societatea comerciala Opere S.R.L. , cu sediul in Napoli, Italia, Via Caravaggio, 68, in vederea infiintarii unei unitati spitalicesti, precum si participarea Orasului Odobesti cu terenul necesar realizarii investitiei.

Hotararea nr.116 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.117 privind intocmire D.A.L.I. pentru „Consolidare, reabilitare si modernizare obiectiv – Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel-Cazaclii, in vederea valorificarii patrimoniului cultural, local si national”.

Hotararea nr.118 privind intocmire D.A.L.I. pentru „Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare obiectiv – Casa Gheorghiu in vederea infiintarii Muzeului Mestesugul vinurilor si al produselor traditionale din Podgoria Odobesti-Vrancea, in vederea promovarii patrimoniului viti-vinicol”.

Hotararea nr.119 privind aprobarea incheierii unui parteneriat cu Consiliul Judetean Vrancea – Serviciul Public Salvamont Vrancea pentru infiintarea si functionarea unui Serviciu voluntar de salvamont in orasul Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.120 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.28/2017, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.121 privind aprobarea structurii Planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2018.

Hotararea nr.122 privind aprobarea aderarii U.A.T. – Oras Odobesti la Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabila (ROEEA).

Hotararea nr.123 privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr. 124 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.125 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.126 privind vanzarea directa in conditiile art.8 din Legea 15/2003, a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.127 privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL, situate in doua unitati administrativ-teritoriale, respectiv, Focsani si Odobesti.

Hotararea nr.128 privind repartizarea unei locuinte ANL, disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.129 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita si atribuirea unor suprafete de teren, in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi

Hotarare nr.130 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotarare nr.131 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Odobesti

Hotararea nr.132 privind implementarea proiectului ,, Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.133 privind infiintarea Serviciului Voluntar Salvamont in orasul Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.134 pentru modificarea Anexei 2 (Stat de functii) a H.C.L. nr.123/2017, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr. 135 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.136 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.137 privind solicitarea acordului Adunarii Generale a Actionarilor  a CNCF ,,CFR” S.A. privind trecerea cu plata a imobilului – monument istoric ,,Gara Odobesti” din domeniul privat al CNCF ,,CFR” S.A. in domeniul public al Orasului Odobesti.

Hotararea nr.138 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.

Hotararea nr.139 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita si atribuirea unor suprafete de teren, in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi.

Hotararea nr.140 privind participarea U.A.T. – Oras Odobesti cu capital la infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata, in asociere cu Societatea Opere S.R.L., persoana juridica de nationalitate italiana, cu sediul in Republica Italiana, Napoli, (NA), Via Michelangelo DA Caravaggio, 68, CAP 80126 si Societatea Impresa Edile Petruccelli S.A.S. Di Petruccelli Alberto&Company, persoana juridica de nationalitate italiana, cu sediul in Republica Italiana, Sessa Aurunca(CE), Via Lauro-Sesa, SC CAP 81037 Frazione:Lauro, in vederea obtinerii finantarii pentru realizarea unei unitati spitalicesti, in orasul Odobesti.

Hotararea nr.141 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetăţeni din oraşul Odobeşti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localităţii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.

Hotararea nr.142 pentru actualizarea datelor tehnice ale suprafetei de 1840 mp ce a facut obiectul H.C.L. nr.7/2017, privind vanzarea prin licitatie publica a  unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotarare nr.143 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.144 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotarare nr.145 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotarare nr.146 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotarare nr.147 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.148 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019, la nivelul orasului Odobesti.

Hotararea nr.149 privind stabilirea impozitelor si taxelor  locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate, incepand cu anul 2018, la nivelul orasului Odobesti.

Hotararea nr.150 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 151 privind eliberarea din functia de viceprimar a d-lui Vetrescu Florin, ca urmare a demisiei.

Hotararea nr.152 privind alegerea viceprimarului  orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.153 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Vetrescu Florin, ales pe listele Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016 si se declara vacant respectivul loc de consilier local.