Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva gol de casa – Sectiunea dezvoltare, din excedentul anilor precedenti.

Hotararea nr.2 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru obiectivul de investiti ,,Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, str. Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.3 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Devizul general actualizat in urma realizarii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investitii ,,Extinderea si modernizarea retelei de canalizare si apa pe strada Barbu Lautaru, in vederea bransarii locuintelor la utilitati”.

Hotararea nr.4 privind aprobare intocmire expertiza tehnica pentru evaluarea lucrarilor – rest de executat la obiectivul de investitii ,, Infiintare Zona spatii verzi si parc de recreere in  orasul Odobesti, str. Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”.

Hotararea nr.5 privind stabilirea locurilor de munca din cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta Odobesti, care vor fi incadrate in conditii speciale de munca.

Hotararea nr.6 pentru modificarea H.C.L. nr.104/2020, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza orasului Odobesti, pe perioada mandatului 2020-2024.

Hotararea nr.7 pentru aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice privind contractul de furnizare echipamente si dotari specifice (telescoape si accesorii; calculatoare si licente; dotari spatii anexe) pentru obiectivul de investitii ,, Construire Observator astronomic in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.8 pentru aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice privind contractul de lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Construire Planetariu si spatii recreative in orasul Odobesti ”.

Hotararea nr.9 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice privind contractul de lucrari – REST DE EXECUTAT –  ,, DRUMURI DE ACCES, PARCARI”  din cadrul obiectivului integrat de investitii ,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.10 privind aprobarea intocmirii documentatiei de actualizare a valorilor cuprinse in proiectul obiectivului de investitii ,,Construire Zona cu facilitati recreative si sportive in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.11 privind aprobarea intocmirii documentatiei de actualizare a valorilor echipamentelor  si dotarilor cuprinse in proiectul obiectivului de investitii ,,Construire Observator astronomic in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.12 privind vanzarea unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.13 privind atestarea inventarului domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.14 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire cladire P+1E pentru service autocamioane, statie ITP si birouri, statie de carburanti acoperita, spalatorie automatizata autocamioane, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 12308 mp, teren situat in T 118, P 2964, CF nr.57133, beneficiara  S.C. GRIFON SEREX S.R.L.

Hotararea nr.15 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Organigramei si Statului de functii, pe anul 2022, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Hotararea nr.16 privind aprobarea intocmirii unei expertize tehnice pentru evaluarea lucrarilor – rest de executat la obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU PENTRU EDUCATIE TIMPURIE LUMEA COPIILOR”.

Hotararea nr.17 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.18 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice specializate.

Hotararea nr.19 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire Zona cu facilitati recreative si sportive in orasul Odobesti”, in urma actualizarii valorilor materialelor si dotarilor.

Hotararea nr.20 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire Observator astronomic in orasul Odobesti”, in urma actualizarii valorilor echipamentelor si dotarilor.

Hotararea nr.21 privind aprobarea unor cote, ce se constituie venituri ale bugetului local, la stabilirea chiriei si a valorii de vanzare pentru locuintele ANL.

Hotararea nr.22 pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.98/2021, privind  aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA STR. PICTOR N. GRIGORESCU, STR. CALUGARENI, STR. EROILOR”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Hotararea nr.23 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.24 privind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru asigurarea  finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru cheltuielile prevazute la art.104, alin.(2), lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, pentru anul bugetar 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025.

Hotararea nr.25 privind desemnarea reprezentantilor/supleantilor Consiliului Local Odobesti in cadrul Comisiilor de concurs pentru ocuparea functiilor de director al Gradinitei cu Program Prelungit nr.1 Odobesti si al Liceului de Agricultura si Industrie Alimentara Odobesti.

Hotararea nr.26 pentru aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum si persoanelor sanctionate sau condamnate cu obligarea prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii.

Hotararea nr.27 privind modificarea Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.31/2021, pentru aprobarea numarului de personal, statului de functii si organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu”  a orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amplasare statii de incarcare electrica pentru autovehicule in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Drumuri de acces, parcari”rest de executat din cadrul proiectului integrat ,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.30 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Odobesti, precum si a Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, necesare gestionarii situatiilor de urgenta.

Hotararea nr.31 pentru aprobarea numarului si a cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Odobesti, pe anul 2022.

Hotararea nr.32 pentru aprobarea Planului anual de activitati privind asistenta medicala comunitara, pentru anul 2022.

Hotararea nr.33 privind aprobare intocmire S.F. pentru proiectul ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada Libertatii, intre Km 3+692 si km 9+650”.

Hotararea nr.34 privind intocmire documentatie tehnica si avize necesare solicitarii de finantare pe Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR), componenta 5 – ,,Valul renovarii”.

Hotararea nr.35 privind intocmire documentatie tehnica si avize necesare solicitarii de finantare pe Programul National de investitii Anghel Saligny, categoria de investitii ,,Infiintarea si extinderea sistemelor de distributie gaze naturale”.

Hotararea nr.36 privind aprobarea unui schimb de terenuri.

Hotararea nr.37 privind dezmembrarea unui imobil, precum si trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unui lot dezmembrat.

Hotararea nr.38 privind actualizarea pretului de vanzare al apartamentului situat in Odobesti, str. Pictor Grigorescu nr. 6, bl. A6, parter, ap.2, vanzare aprobata prin intermediul H.C.L. nr. 83/2015, completata prin H.C.L. nr.102/2015.

Hotararea nr.39 privind repartizarea unor locuinte ANL, disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.40 pentru modificarea H.C.L. nr.101/2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bazelor sportive, aflate in proprietatea si administrarea U.A.T. – Oras Odobesti.

Hotararea nr.41 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Modernizarea, reabilitarea si dotarea asezamantului cultural – Cinematograf + Biblioteca – Oras Odobesti, judetul Vrancea”  in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta(PNRR), componenta 5 ,, Valul renovarii” – Axa 2.

Hotararea nr.42 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.44 privind retragerea cererii de finanțare nr.880/10.04.2022, depusa prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.45 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, A.3.2/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea” – etapa a II-a.

Hotararea nr.46 privind dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.47 privind aprobarea intocmirii S.F. pentru obiectivul de Investitii ,, Construire trotuare, canale tehnice pentru utilitati edilitar-gospodaresti si rigole de preluare a apelor pluviale in cartierul Sturza, oras Odobesti”.

Hotararea nr.48 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între localitatile Odobesti și Campineanca  aferent proiectului ,,Extindere si modernizare sistem de distribuție gaze naturale în localitatile Odobesti și Campineanca, județul Vrancea”.

Hotararea nr.49 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Extindere si modernizare sistem de distribuție gaze naturale în localitatile Odobesti și Campineanca, județul Vrancea”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny.

Hotararea nr.50 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.51 privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.52 privind aprobare intocmire D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Parc – str. C.D. Gherea”.

Hotararea nr.53 privind aprobare intocmire D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare alei, parcari si spatii verzi, bloc A, strada Muncii”.

Hotararea nr.54 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, A.3.2/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea”- etapa a III-a.

Hotararea nr.55 privind repartizarea unei locuinte ANL, disponibila in orasul Odobesti.

Hotararea nr.56 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.57 privind privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza administrativ-teritoriala a orasului Odobesti.

Hotararea nr.58 privind instituirea unor restrictii permanente de tonaj pe drumurile publice din cartierul M. Sturza din orasul Odobesti.

Hotararea nr.59 privind darea in folosinta gratuita, ONG-ului ,,Asociatia Grigore Alexandru Ghica-Filiala Vrancea”,  a terenului in suprafata totala de 915 mp, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, situat in intravilanul atras al orasului Odobesti, T 10, P 33/14, in vederea construirii unui spatiu multifunctional de recreere pentru membrii jandarmi ai Asociatiei, pe perioada existentei constructiei si a functionarii Asociatiei.

Hotararea nr.60 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.61 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.62 privind completarea si actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila.

Hotararea nr.63 privind aprobarea depunerii de proiecte in cadrul PNRR conform Ghidului solicitantului, componenta 10 – Fondul local.

Hotararea nr.64 privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada Libertatii, intre Km 3+692 si km 9+650”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.65 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.66 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare cladire – Sediu Politie Locala”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.67 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea si infiintarea de sisteme inteligente de management urban in orasul Odobesti, judetul Vrancea”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.68 privind aprobarea proiectului ,,Transpunere in format GIS a Planului Urbanistic General si actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a orasului Odobesti”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.69 pentru modificarea Anexei I (Organigrama) si Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.51/2022, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.70 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, precum si pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, ale  S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.71 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar si a activitatilor extrabugetare la U.A.T. Odobesti si institutiile subordonate, pe anul 2021.

Hotararea nr.72 privind repartizarea unei locuinte ANL, disponibila in orasul Odobesti.

Hotararea nr.73 privind schimbul unei locuinte sociale, precum si repartizarea unei locuinte sociale.

Hotararea nr.74 pentru radierea pozitiilor 902, 903, 904, 905 si 907– blocuri ANL din Anexa la H.C.L. nr.48/2018, privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.75 privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada N. Ionita, strada Calugareni  si strada Beciu Domnesc, in lungime totala de 1,2169 km”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.76 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuinte pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant, in orasul Odobesti”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.77 pentru modificarea Anexei I (Organigrama) si Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.51/2022, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.78 privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren neproductiv, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.79 privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici – rest de executat pentru obiectivul de investitii ,,Construire si dotare Centru pentru Educatie Timpurie – LUMEA COPIILOR”.

Hotararea nr.80 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliul de administratie al Gradinitei cu Program Prelungit nr.1 Odobesti.

Hotararea nr.81 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren in suprafata de 915 mp, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, situat in intravilanul atras, T 10, P 33/14, in vederea construirii unui spatiu multifunctional de recreere, in favoarea Asociatiei ,,Grigore Alexandru Ghica-Filiala Vrancea”, pe o perioada de 49 ani.

Hotararea nr.82 pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila.

Hotararea nr.83 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila a Orasului Odobesti, judetul Vrancea, pentru perioada 2021-2027.

Hotararea nr.84 privind aprobarea proiectului ,,CONSTRUIRE CRESA MEDIE IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.85 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.86 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.87 privind retragerea cererii de finanțare nr. 8980/30.06.2022, depusa prin Planul Național de Redresare și Reziliență – componenta C15 – Educatie, Investitia 1 – Construirea, echiparea si operationalizarea a 110 crese, pentru obiectivul de investiții ,,CONSTRUIRE CRESA MEDIE IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”.

Hotararea nr.88 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager – director la Casa de Cultura ,, C.C. Giurescu” a orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.89 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea si serviciilor din subordinea Consiliului Local al orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.90 privind darea in administrarea Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti a unui imobil apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.91 privind repartizarea unei locuinte sociale, disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.92 privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.93 privind repartizarea unei locuinte ANL, disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.94 privind dezmembrarea unor imobile, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.95 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita atribuit in baza Legii nr.15/2003, unor beneficiari.

Hotararea nr.96 privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii situate in Hala Agroalimentara Odobesti, apartinand domeniului public al orasului Odobesti, precum si modificarea art.1 al H.C.L. nr.46/2021.

Hotararea nr.97 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire si dotare Centru pentru Educatie Timpurie – LUMEA COPIILOR”.

Hotararea nr.98 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str.Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”.

Hotararea nr.99 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire Planetariu cu spatii recreative in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.100 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – rest de executat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie ”, in urma organizarii licitatiei publice.

Hotararea nr.101 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici urmare a intocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Imbunatatirea serviciilor educational-recreative si a accesului la utilitati pentru populatia orasului Odobesti”, Activitatea A – Modernizarea, reabilitarea si dotarea Centrului Multifunctional Recreativ – Palatul Copiilor Odobesti”.

Hotararea nr.102 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.103 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.104 pentru modificarea categoriei de folosinta a terenului ce a facut obiectul H.C.L. nr.56/2022, privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.105 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA STR. PICTOR N. GRIGORESCU, STR. CALUGARENI, STR. EROILOR”.

Hotararea nr.106 privind cesiunea exclusiva a drepturilor de autor asupra operei cu titlul ,,BISERICA NEGUSTORILOR CAZACLII DIN ODOBESTI” – autor Romeo-Valentin Musca, catre U.A.T. – Oras Odobesti.

Hotararea nr.107 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.42/2022,privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.108 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.45/2022, privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, A.3.2/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea” – etapa a II-a.

Hotararea nr.109 privind vanzarea unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.110 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2022 si modificarea Statului de functii ale S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.111 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala, str. Pictor N. Grigorescu, str. Calugareni, str. Eroilor”.

Hotararea nr.112 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.113 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.114 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extinderea si modernizarea retelei de canalizare si apa pe strada Barbu Lautaru, in vederea bransarii locuintelor la utilitati”.

Hotararea nr.115 privind aprobarea unor tarife, in vederea participarii la festivalul traditional ,,Toamna Odobesteana”, precum si la alte evenimente organizate de Casa de Cultura ,, C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.116 pentru modificarea Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.89/2022, privind aprobarea Organigramei, Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea si serviciilor din subordinea Consiliului Local al orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.117 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.118 pentru modificarea H.C.L. nr. 68/2022, privind aprobarea proiectului ,,Transpunere in format GIS a Planului Urbanistic General si actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Odobesti”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.119 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr. 120 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Construire de insule ecologice digitalizate in Orasul Odobesti”.

Hotararea nr.121 privind aprobarea implementarii proiectului ,, Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar in Orasul Odobesti”.

Hotararea nr.122 pentru modificarea Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.89/2022, privind aprobarea Organigramei, Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea si serviciilor din subordinea Consiliului Local al orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.123 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliul de administratie al Gradinitei cu Program Prelungit nr.1 Odobesti.

Hotararea nr.124 privind acordarea Diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare de 500 lei, din bugetul local al orasului Odobesti, cuplurilor odobestene care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta.

Hotararea nr.125 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.126 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.127 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire trotuare, canale tehnice pentru utilitati edilitare gospodaresti si rigole de preluare a apelor pluviale in cartierul Sturza, oras Odobesti”.

Hotararea nr.128 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca – Palatul Copiilor Odobesti”.

Hotararea nr.129 pentru modificarea art.3, alin.(1) al H.C.L. nr.64/2022, privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada Libertatii, intre Km 3+692 si km 9+650”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.130 privind defalcarea proiectului integrat de investitii ,,Imbunatatirea serviciilor educational recreative si a accesului la utilitati pentru populatia orasului Odobesti”.

Hotararea nr.131 privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.132 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Construire insule ecologice digitalizate subterane in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.133 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire Planetariu cu spatii recreative in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.134 privind aprobarea unui schimb de terenuri.

Hotararea nr.135 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, precum si de servicii de consultanta pentru implementarea proiectelor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR) si prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”.

Hotararea nr.136 privind aprobarea insusirii ,,Proiect-tip – Construire centru de colectare deseuri prin aport voluntar”.

Hotararea nr.137 privind aprobare intocmire SF pentru obiectivul de investitii ,,Construire insule ecologice digitalizate subterane in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.138 pentru completarea art.6 din Anexa 1 la H.C.L. nr.6/2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al  Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti, precum si Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la Casa de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.139 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr. 140 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, A.3.2/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea” .

Hotararea nr.141 pentru modificarea art.1 al H.C.L. nr.120/2022, privind aprobarea implementarii proiectului ,,Construire de insule ecologice digitalizate in Orasul Odobesti”.

Hotararea nr.142 privind aprobarea proiectului ,,Infiintare sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public, a cladirilor si terenurilor apartinand domeniului public al U.A.T.  Oras Odobesti”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.143 privind aprobarea proiectului ,,Construire piste pentru biciclete in cartierul Sturza, orasul Odobesti”, in lungime totala de 12,736 km, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.144 privind aprobarea actualizarii proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare, reabilitare si dotare asezamant cultural – Cinematograf+Biblioteca oraseneasca, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.145 privind darea in administare a unui bun mobil, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.146 privind aprobarea utilizarii DE 2637 si DE 2635, apartinand domeniului public al orasului Odobesti, pentru devierea retelelor electrice LEA 20KV, la limita terenului cu nr. cadastral 56380, situat in orasul Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.147 privind trecerea unor imobile-drumuri din proprietatea publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti in proprietatea publica a statului si administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., ca urmare a aprobarii coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ,,Autostrada Buzau-Focsani”.

Hotararea nr.148 privind dezmembrarea unui imobil, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.149 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.150 privind aprobarea unui schimb de locuinta sociala, precum si repartizarea unei locuinte sociale.

Hotararea nr.151 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager – director la Casa de Cultura ,, C.C. Giurescu” a orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.152 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.153 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.145 privind darea in administare a unui bun mobil, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.146 privind aprobarea utilizarii DE 2637 si DE 2635, apartinand domeniului public al orasului Odobesti, pentru devierea retelelor electrice LEA 20KV, la limita terenului cu nr. cadastral 56380, situat in orasul Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.147 privind trecerea unor imobile-drumuri din proprietatea publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti in proprietatea publica a statului si administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., ca urmare a aprobarii coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ,,Autostrada Buzau-Focsani”.

Hotararea nr.148 privind dezmembrarea unui imobil, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.149 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.150 privind aprobarea unui schimb de locuinta sociala, precum si repartizarea unei locuinte sociale.

Hotararea nr.151 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager – director la Casa de Cultura ,, C.C. Giurescu” a orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.152 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.153 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.154 pentru modificarea Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.89/2022, privind aprobarea Organigramei, Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea si serviciilor din subordinea Consiliului Local al orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.155 pentru modificarea alin.(3), al art.1 din H.C.L. nr.134/2022, privind aprobarea unui schimb de terenuri.

Hotararea nr.156 privind aprobarea unui schimb de locuinta sociala, precum si repartizarea unei locuinte sociale.

Hotararea nr.157 privind aprobarea actualizarii si completarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare si modernizare sediu Primarie Odobesti”.

Hotararea nr.158 pentru retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri atribuite beneficiarilor Legii nr.15/2003, republicata, precum si pentru completarea anexei la H.C.L. nr.55/2021.

Hotararea nr.159 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.160 privind predarea către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., in calitate de structura de implementare a obiectivelor incluse in PNRR – Componenta C15 –Educatie – Investitia 1 Construirea, Echiparea si operationalizarea a 110 crese,  a amplasamentului imobil-teren pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE CRESA MEDIE IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”.

Hotararea nr.161 pentru revocarea H.C.L. nr.133/2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  ,,CONSTRUIRE PLANETARIU CU SPATII RECREATIVE IN ORASUL ODOBESTI”.

Hotararea nr.162 privind aprobarea numarului si a cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Odobesti, pentru anul scolar 2022-2023/buget 2022.

Hotararea nr.163 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmare a intocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populatiei si reducerea emisiilor de carbon in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.164 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr. 165 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.166 privind trecerea din domeniul privat al orasului in domeniul public al orasului Odobesti a unei suprafete de teren.

Hotararea nr.167 privind repartizarea unor locuinte sociale disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.168 privind solicitarea de trecere a unui imobil-Punct de Ambulanta Odobesti, din proprietatea publica a judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea in proprietatea publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti.

Hotararea nr.169 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.G1)”.

Hotararea nr.170 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.G)”.

Hotararea nr.171 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.D2)”.

Hotararea nr.172 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.D0, D1, E1, E2)”.

Hotararea nr.173 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.F, F1, G2)”.

Hotararea nr.174 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl. Unirea)”.

Hotararea nr.175 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.IAS 2, IAS 3)”.

Hotararea nr.176 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl. IAS 1, IFET)”.

Hotararea nr.177 privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire – Sediu Politie Locala”.

Hotararea nr. 178 privind aprobarea intocmirii S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea si infiintarea de sisteme inteligente de management urban in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.179 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE ZONA CU FACILITATI RECREATIVE SI SPORTIVE IN ORASUL ODOBESTI”.
Hotararea nr.180 privind stabilirea si indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si alte taxe asimilate acestora, amenzile precum si a tarifelor minime de inchiriere si concesiune imobile, aplicate în anul 2023 la nivelul orasului Odobesti.
Hotararea nr.181 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii ,,Dumuri de acces, parcari” – rest de executat, in urma incheierii contractului de executie.

Hotararea nr.182 privind aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada Libertatii, intre Km 3+692 si km 9+650”.

Hotararea nr.183 privind aprobarea intocmirii S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada N. Ionita, strada Calugareni si strada Beciul Domnesc, in lungime totala de 1,2169 km”.

Hotararea nr.184 privind organizarea retelei scolare  pentru anul scolar 2023-2024, la nivelul orasului Odobesti.