Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva gol de casa – Sectiunea dezvoltare, din excedentul anilor precedenti.

Hotararea nr.2 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru obiectivul de investiti ,,Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, str. Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.3 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Devizul general actualizat in urma realizarii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investitii ,,Extinderea si modernizarea retelei de canalizare si apa pe strada Barbu Lautaru, in vederea bransarii locuintelor la utilitati”.

Hotararea nr.4 privind aprobare intocmire expertiza tehnica pentru evaluarea lucrarilor – rest de executat la obiectivul de investitii ,, Infiintare Zona spatii verzi si parc de recreere in  orasul Odobesti, str. Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”.

Hotararea nr.5 privind stabilirea locurilor de munca din cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta Odobesti, care vor fi incadrate in conditii speciale de munca.

Hotararea nr.6 pentru modificarea H.C.L. nr.104/2020, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza orasului Odobesti, pe perioada mandatului 2020-2024.

Hotararea nr.7 pentru aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice privind contractul de furnizare echipamente si dotari specifice (telescoape si accesorii; calculatoare si licente; dotari spatii anexe) pentru obiectivul de investitii ,, Construire Observator astronomic in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.8 pentru aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice privind contractul de lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Construire Planetariu si spatii recreative in orasul Odobesti ”.

Hotararea nr.9 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice privind contractul de lucrari – REST DE EXECUTAT –  ,, DRUMURI DE ACCES, PARCARI”  din cadrul obiectivului integrat de investitii ,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.10 privind aprobarea intocmirii documentatiei de actualizare a valorilor cuprinse in proiectul obiectivului de investitii ,,Construire Zona cu facilitati recreative si sportive in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.11 privind aprobarea intocmirii documentatiei de actualizare a valorilor echipamentelor  si dotarilor cuprinse in proiectul obiectivului de investitii ,,Construire Observator astronomic in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.12 privind vanzarea unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.13 privind atestarea inventarului domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.14 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire cladire P+1E pentru service autocamioane, statie ITP si birouri, statie de carburanti acoperita, spalatorie automatizata autocamioane, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 12308 mp, teren situat in T 118, P 2964, CF nr.57133, beneficiara  S.C. GRIFON SEREX S.R.L.

Hotararea nr.15 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Organigramei si Statului de functii, pe anul 2022, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Hotararea nr.16 privind aprobarea intocmirii unei expertize tehnice pentru evaluarea lucrarilor – rest de executat la obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU PENTRU EDUCATIE TIMPURIE LUMEA COPIILOR”.

Hotararea nr.17 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.18 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice specializate.

Hotararea nr.19 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire Zona cu facilitati recreative si sportive in orasul Odobesti”, in urma actualizarii valorilor materialelor si dotarilor.

Hotararea nr.20 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire Observator astronomic in orasul Odobesti”, in urma actualizarii valorilor echipamentelor si dotarilor.

Hotararea nr.21 privind aprobarea unor cote, ce se constituie venituri ale bugetului local, la stabilirea chiriei si a valorii de vanzare pentru locuintele ANL.

Hotararea nr.22 pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.98/2021, privind  aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA STR. PICTOR N. GRIGORESCU, STR. CALUGARENI, STR. EROILOR”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Hotararea nr.23 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.24 privind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru asigurarea  finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru cheltuielile prevazute la art.104, alin.(2), lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, pentru anul bugetar 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025.

Hotararea nr.25 privind desemnarea reprezentantilor/supleantilor Consiliului Local Odobesti in cadrul Comisiilor de concurs pentru ocuparea functiilor de director al Gradinitei cu Program Prelungit nr.1 Odobesti si al Liceului de Agricultura si Industrie Alimentara Odobesti.

Hotararea nr.26 pentru aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum si persoanelor sanctionate sau condamnate cu obligarea prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii.

Hotararea nr.27 privind modificarea Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.31/2021, pentru aprobarea numarului de personal, statului de functii si organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu”  a orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amplasare statii de incarcare electrica pentru autovehicule in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.29 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Drumuri de acces, parcari”rest de executat din cadrul proiectului integrat ,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.30 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Odobesti, precum si a Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, necesare gestionarii situatiilor de urgenta.

Hotararea nr.31 pentru aprobarea numarului si a cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Odobesti, pe anul 2022.

Hotararea nr.32 pentru aprobarea Planului anual de activitati privind asistenta medicala comunitara, pentru anul 2022.

Hotararea nr.33 privind aprobare intocmire S.F. pentru proiectul ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada Libertatii, intre Km 3+692 si km 9+650”.

Hotararea nr.34 privind intocmire documentatie tehnica si avize necesare solicitarii de finantare pe Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR), componenta 5 – ,,Valul renovarii”.

Hotararea nr.35 privind intocmire documentatie tehnica si avize necesare solicitarii de finantare pe Programul National de investitii Anghel Saligny, categoria de investitii ,,Infiintarea si extinderea sistemelor de distributie gaze naturale”.

Hotararea nr.36 privind aprobarea unui schimb de terenuri.

Hotararea nr.37 privind dezmembrarea unui imobil, precum si trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unui lot dezmembrat.

Hotararea nr.38 privind actualizarea pretului de vanzare al apartamentului situat in Odobesti, str. Pictor Grigorescu nr. 6, bl. A6, parter, ap.2, vanzare aprobata prin intermediul H.C.L. nr. 83/2015, completata prin H.C.L. nr.102/2015.

Hotararea nr.39 privind repartizarea unor locuinte ANL, disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.40 pentru modificarea H.C.L. nr.101/2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bazelor sportive, aflate in proprietatea si administrarea U.A.T. – Oras Odobesti.

Hotararea nr.41 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Modernizarea, reabilitarea si dotarea asezamantului cultural – Cinematograf + Biblioteca – Oras Odobesti, judetul Vrancea”  in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta(PNRR), componenta 5 ,, Valul renovarii” – Axa 2.

Hotararea nr.42 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.44 privind retragerea cererii de finanțare nr.880/10.04.2022, depusa prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.45 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, A.3.2/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea” – etapa a II-a.

Hotararea nr.46 privind dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.47 privind aprobarea intocmirii S.F. pentru obiectivul de Investitii ,, Construire trotuare, canale tehnice pentru utilitati edilitar-gospodaresti si rigole de preluare a apelor pluviale in cartierul Sturza, oras Odobesti”.

Hotararea nr.48 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între localitatile Odobesti și Campineanca  aferent proiectului ,,Extindere si modernizare sistem de distribuție gaze naturale în localitatile Odobesti și Campineanca, județul Vrancea”.

Hotararea nr.49 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Extindere si modernizare sistem de distribuție gaze naturale în localitatile Odobesti și Campineanca, județul Vrancea”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny.

Hotararea nr.50 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.51 privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.52 privind aprobare intocmire D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Parc – str. C.D. Gherea”.

Hotararea nr.53 privind aprobare intocmire D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare alei, parcari si spatii verzi, bloc A, strada Muncii”.

Hotararea nr.54 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, A.3.2/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Odobesti, judetul Vrancea”- etapa a III-a.

Hotararea nr.55 privind repartizarea unei locuinte ANL, disponibila in orasul Odobesti.

Hotararea nr.56 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.57 privind privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza administrativ-teritoriala a orasului Odobesti.

Hotararea nr.58 privind instituirea unor restrictii permanente de tonaj pe drumurile publice din cartierul M. Sturza din orasul Odobesti.

Hotararea nr.59 privind darea in folosinta gratuita, ONG-ului ,,Asociatia Grigore Alexandru Ghica-Filiala Vrancea”,  a terenului in suprafata totala de 915 mp, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, situat in intravilanul atras al orasului Odobesti, T 10, P 33/14, in vederea construirii unui spatiu multifunctional de recreere pentru membrii jandarmi ai Asociatiei, pe perioada existentei constructiei si a functionarii Asociatiei.

Hotararea nr.60 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.61 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.62 privind completarea si actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila.

Hotararea nr.63 privind aprobarea depunerii de proiecte in cadrul PNRR conform Ghidului solicitantului, componenta 10 – Fondul local.

Hotararea nr.64 privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada Libertatii, intre Km 3+692 si km 9+650”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.65 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

Hotararea nr.66 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare cladire – Sediu Politie Locala”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.67 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea si infiintarea de sisteme inteligente de management urban in orasul Odobesti, judetul Vrancea”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.68 privind aprobarea proiectului ,,Transpunere in format GIS a Planului Urbanistic General si actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a orasului Odobesti”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.69 pentru modificarea Anexei I (Organigrama) si Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.51/2022, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.70 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, precum si pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, ale  S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.71 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar si a activitatilor extrabugetare la U.A.T. Odobesti si institutiile subordonate, pe anul 2021.

Hotararea nr.72 privind repartizarea unei locuinte ANL, disponibila in orasul Odobesti.

Hotararea nr.73 privind schimbul unei locuinte sociale, precum si repartizarea unei locuinte sociale.

Hotararea nr.74 pentru radierea pozitiilor 902, 903, 904, 905 si 907– blocuri ANL din Anexa la H.C.L. nr.48/2018, privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.75 privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii la nivel local, Oras Odobesti, judetul Vrancea, componenta – Piste pentru biciclete pe strada N. Ionita, strada Calugareni  si strada Beciu Domnesc, in lungime totala de 1,2169 km”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.76 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuinte pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant, in orasul Odobesti”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.77 pentru modificarea Anexei I (Organigrama) si Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.51/2022, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.78 privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren neproductiv, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.79 privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici – rest de executat pentru obiectivul de investitii ,,Construire si dotare Centru pentru Educatie Timpurie – LUMEA COPIILOR”.

Hotararea nr.80 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliul de administratie al Gradinitei cu Program Prelungit nr.1 Odobesti.

Hotararea nr.81 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren in suprafata de 915 mp, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, situat in intravilanul atras, T 10, P 33/14, in vederea construirii unui spatiu multifunctional de recreere, in favoarea Asociatiei ,,Grigore Alexandru Ghica-Filiala Vrancea”, pe o perioada de 49 ani.

Hotararea nr.82 pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila.

Hotararea nr.83 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila a Orasului Odobesti, judetul Vrancea, pentru perioada 2021-2027.

Hotararea nr.84 privind aprobarea proiectului ,,CONSTRUIRE CRESA MEDIE IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.85 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.86 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.