Hotararea nr. 1 privind trecerea imobilului teren in suprafata de 3014 mp, inscris in Cartea funciara nr.61901 Odobesti din domeniul public al orasului Odobesti in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Anghel Saligny” al judetului Vrancea, pentru construirea unui sediu in care sa functioneze subunitatea de pompieri din orasul Odobesti.

Hotararea nr.2 privind stabilirea unor masuri cu privire la salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” a orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de bransare / racordare la utilitati gaze naturale, energie electrica si canalizare, pentru obiectivul de investitii ,,Construire si dotare Centru pentru educatie timpurie Lumea Copiilor, loc de joaca, alei, spatii verzi si parcare in cartier Sturza, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.4 privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii ,,CONSOLIDARE SI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV U.A.T. ORAS ODOBESTI.”

Hotararea nr.5 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.6 privind inchirierea unui spatiu comercial in suprafata de 19,45 mp, situat in Hala Agroalimentara  din Piata Libertatii nr.2, spatiu ce apartine domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.7 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal atragere teren in intravilan – construire service auto, spalatorie auto si vulcanizare, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 9.814 mp, teren situat in T 116, P 2957, CF 56967 nr. cadastral 56967, beneficiar Iftime Vasilică.

Hotararea nr.8 privind aprobarea Regulamentului, cuantumurilor si criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a beneficiilor sociale, familiilor/persoanelor care se afla in situatii de necesitate.

Hotararea nr.9 privind darea in administrarea Liceului de Agricultura si Industrie Alimentara Odobesti a unui imobil – Sala de sport, apartinand domeniului public al orasului, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.42.

Hotararea nr.10 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte de necesitate in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.11 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de apa si canalizare in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.12 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare energetica Hala Agroalimentara, oras Odobesti”.

Hotararea nr.13 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare  a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare si consolidare seismica Scoala–Local C, oras Odobesti”.

Hotararea nr.14 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare energetica cladire corp D – Liceul Teoretic, oras Odobesti”.

Hotararea nr.15 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare energetica Gradinita cu program prelungit nr.1, oras Odobesti”.

Hotararea nr.16 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare energetica Bloc M, strada Muncii nr.2, oras Odobesti”.

Hotararea nr.17 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Consolidare si modernizare Sediu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Odobesti – Casa Vianu”.

Hotararea nr.18 privind aprobarea accesarii Programului de Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Construirea, echiparea, operationalizarea si functionarea serviciilor sociale in cadrul Centrului de zi de asistenta si recuperare pentru persoanele varstnice in oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.19 privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii  ,,MODERNIZARE TROTUARE, STR. LIBERTATII, INTERSECTIA CU STRADA PANDURI PANA LA PUNCTUL CERNAT.”

Hotararea nr.20 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.21 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.G)”.

Hotararea nr.22 privind aprobarea cofinantarii in procent de 2% din valoarea lucrarilor etapizate/fazate pentru obiectivul de investitii ,,Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare, judetul Vrancea, etapa a II-a – fazat”.

Hotararea nr.23 privind reactualizarea Registrului Local al spatiilor verzi.

Hotararea nr.24 privind preluarea din administrarea Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti a unui imobil-magazie lemne Local B+C, precum si trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului Odobesti a acestuia, in vederea desfiintarii.

Hotararea nr.25 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Organigramei si Statului de functii, pe anul 2024, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Hotararea nr.26 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024.

Hotararea nr.27 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma intocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI IN ORASUL ODOBESTI”.

Hotararea nr.28 privind aprobarea intocmirii lucrarii de actualizare a Registrului Local al Spatiilor Verzi si de transpunere pe planuri si harti, in format digital, a terenurilor definite ca spatii verzi.

Hotararea nr.29 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.30 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl.IAS2, IAS3)”.

Hotararea nr.31 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare, in cauze complexe, ce nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica, angajat in cadrul U.A.T. Oras Odobesti.

Hotararea nr.32 privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza S.F., pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte de necesitate in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.33 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general dupa incheierea contractelor de achizitii publice, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala str. Pictor N. Grigorescu, str. Calugareni, str. Eroilor”.

Hotararea nr.34 privind aprobarea contributiei de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala str. Pictor N. Grigorescu, str. Calugareni, str. Eroilor”.

Hotararea nr.35 pentru modificarea art.1 din H.C.L. Odobesti nr. 5/2024, privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.36 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in orasul Odobesti, judetul Vrancea (bl. D0, D1,E1, E2 )”.

Hotararea nr.37 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal – atragere teren in intravilan pentru modernizare si extindere platforma industriala Odobesti, construire hala destinata conditionarii si imbutelierii produselor de vinificatie, depozitare, anexe, refacere infrastructura si imprejmuire, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 60.912 mp, teren situat in intravilanul si extravilanul orasului Odobesti (din care 25.915 mp teren extravilan), T 42, P 727, 729 si T 48, P %1091, 1092, 1093, 1094, nr. cadastral 57552, judetul Vrancea, avand ca beneficiar societatea BECIUL DOMNESC S.A.

Hotararea nr.38 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023, ale S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.39 actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ in domeniul asistentei sociale, la nivelul orasului Odobesti, constituita in baza H.C.L. nr.75/2014.

Hotararea nr.40 privind arendarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3,0200 ha teren arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ- teritoriale Odobesti, T 6, P 19/2, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.41 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Odobesti, precum si a Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, necesare gestionarii situatiilor de urgenta.

Hotararea nr.42 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor atribuite unor beneficiari, in baza Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren.

Hotararea nr.43 privind acordul schimbarii categoriei de folosinta a terenului agricol, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, in suprafata de 27,7500 ha Ar., ce face obiectul Contractului de arenda nr. 1575/2023.

Hotararea nr.44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte de necesitate in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.45 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024.