Proiectul: Stagiu European pentru o mai bună pregătire a viitorilor economiști

posted in: Stiri si Noutati | 0

Untitled3O parte dintre elevii Liceului Tehnologic din Odobești au primit certificate Europass valabile în Uniuniea Europeană și certificate de pregătire lingvistică pentru limba engleză și portugheză pentru că au făcut parte din echipa proiectului Stagiu European pentru o mai bună pregătire a viitorilor economiști.

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor elevilor aflaţi în formarea profesională iniţială în scopul facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Însuşirea de către elevi a unor tehnici şi metode moderne de analiză a  calităţii produselor;
Îmbunătăţirea deprinderilor şi cunoştinţelor privind utilizarea calculatorului în contabilitate;
Familiarizarea elevilor cu modul de viaţă dintr-o ţară europeană, în vederea educaţiei pentru cetăţenie europeană şi sensibilizare interculturală;
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale şi perfecţionarea abilităţilor lingvistice.

Grup ţintă: elevii școlii

Prin intermediul proiectului elevii de la calificarea tehnician în activități economice își vor  desfăşura stagiul de instruire practica prevăzut de programa scolară la clasa a a XII- a

Criterile de selecţie a elevilor

– elev în clasa a XII- a, calificarea tehnician activităţi economice;
– stare de sănătate bună (fără boli cronice şi rezistenţă ridicată la efort);
– media la purtare minim 9 în anul școlar 2013-2014;
– calităţi morale şi de comportament;
– nivel de comunicare în limba engleză – minim A 1
– dorinţă de dezvoltare profesională evaluată prin interviu.

Dosarul de selecţie va cuprinde CV în format european, recomandarea dirigintelui,  copie C.I, documente doveditoare ale CV.
Susţinerea probelor de selecţie: probă de specialitate, de utilizare a calculatorului, probă de limba engleză, interviu.
Comisia de selecţie a cuprinS 3 persoane; un profesor de TIC, un profesor de engleză, un profesor de specialitate.
Subiectele de concurs și bareme de corectare au fost formulate de către comisia de selecţie cu o zi înainte de susţinerea concursului.
Media obținută s-a calculat ca sumă a probelor, împărțită la 4.
Anunţarea rezultatelor selecţiei s-a facut la doua zile după susţinerea concursului propriu zis.
Au fost alese un nr. de 16 persoane titulare şi 3 rezerve.
Procesul de selecție a fost coordonat de către responsabilul de proiect.

Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care au fost dobândite   

Cunoştinţe despre

•    tehnicile şi strategiile de îmbunătăţire a activităţilor la locul de muncă, prin utilizarea softului;

•    pregătirea documentelor ce urmează a fi prelucrate, sortate, pe categorii de evenimente şi tranzacţii;

•    modalităţi de întocmire a documentelor privind vânzările;

•    identificarea şi îndepărtarea factorilor care determină apariţia defectelor la produse;

•    stabilirea obiectivelor pentru îmbunătăţirea calităţii produselor;

  Abilitatea de a :

•    lucra  în echipă
•    aplica in practica cunoştintele teoretice
•    utiliza softuri specializate
•    monitoriza activităţile privind calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor

   Competenţe privind:
    aplicarea strategiilor de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă prin utilizarea softului specializat;
    analiza structurii softului;
    implementarea softului specializat la locul de muncă;
    realizarea şi planificarea calităţii proceselor şi produselor/serviciilor;
    îmbunătăţirea calităţii proceselor şi a produselor/serviciilor;

  Participanţii au învăţat :

    să definească nivelul de calitate acceptat,
    să stabilească resursele necesare,
    să elaboreze un plan de obţinere a calităţii produselor,
    să supravegheze calitatea proceselor şi să prevină apariţia defectelor,
    să rezolve problemele identificate,
    să stabilească obiective pentru îmbunătăţirea calităţii,
    să identifice tipurile de soft necesare locului de muncă,
    să identifice structura softurilor, accesarea meniurilor, erestrelor, iconurilor, să pregătească documentele ce urmează a fi prelucrate,
    să introducă datele, să listeze situaţiile necesare, etc.

Plasamentul a mai oferi elevilor posibilitatea de:

    a înţeleage concret constrângerile economice, umane şi tehnice ale unei firme,
    a înţelege constrângerile de securitate impuse de metodele de lucru,
    de a observa şi analiza diferitele elemente ale unor strategii de calitate,
    de a percepe costurile induse de non-calitate, de a utiliza achiziţiile din domeniul comunicării, în relaţia cu personalul angajat,
    de a cunoaşte importanţa tuturor serviciilor şi compartimentelor unei întreprinderi

În urma participării la stagiu elevii :

o    şi-au  dezvoltat spiritul de lucru în echipă, abilităţile antreprenoriale,
o
o    Şi-au  întărit capacitatea de a face faţă unor situaţii neprevăzute,
o
o    Au învăţa să se adapteze la noi medii socio-culturale,
o
o    Au intra în contact cu o nouă cultură şi civilizaţie,
o
o    Şi-au  îmbogăţit competenţele de comunicare într-o limbă străină,
o
o    Au cunoscut noi realităţi,

  In urma participării la stagiu elevii  au primit:

Certificatul Europass valabil in UE
Certificatul de pregătire la stagiu eliberat de organizațiile de primire și organizația intermediară
Certificat de pregătire lingvistică pentru limba engleză – nivel de pregătire A2
Certificat de pregătire lingvistică pentru limba portugheza

 

                                            BUGET PROIECT   35 552 euro

                                    MANAGER  PROIECT :   PROF.MORARU RODICA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *