Hotararea nr.1 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Opris Mihai-Sorin, ales pe listele Partidului National Liberal la alegerile locale din iunie 2016 si se declara vacant respectivul loc de consilier local.

Hotararea nr. 2 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire locuinta P+1E si schimbare destinatie din anexa exploatatie agricola in locuinta, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 2514 mp, teren situat in T 63, P %1851/1, CF nr.57386 si 57387, beneficiari  Beda Laurentiu-Paul si Dirdala Decebal.

Hotararea nr.3 privind  aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire atelier reparatii autocamioane si spalatorie, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 6000 mp, teren situat in T 107, P 2906, CF nr.57841, beneficiara SC GRIFON BETON SRL.

Hotararea nr.4 privind vanzarea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.5 privind  reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.6  privind  asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli (reactualizate), care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum si persoanelor sanctionate sau condamnate cu obligarea prestarii  unei activitati neremunerate in folosul comunitatii.

Hotararea nr.8 privind conferirea titlului de ,,Cetatean de Onoare”  al Orasului Odobesti, d-lui SPIRU CONSTANTINESCU – cercetator, autor al volumului  ,,Galbena, soiul sacru al Podgoriei Odobesti”.

Hotararea nr.9 privind schimbul unei locuinte ANL, precum si  repartizarea unei locuinte ANL, disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.10 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investiti ,, Modernizare alei pietonale si  spatii de parcare – Oras Odobesti – Zona Blocuri, str. Pictor N. Grigorescu si str.Stefan cel Mare”.

Hotararea nr.11 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii verzi si zone de recreere – Oras Odobesti – Zona Blocuri, str. Pictor N. Grigorescu si str.Stefan cel Mare”.

Hotararea nr.12 pentru modificarea Anexei 2 si 3 la H.C.L. nr.112/2018, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,CRESTEREA CALITATII VIETII POPULATIEI IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”.

Hotararea nr.13 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu  situat in Hala Agroalimentara Odobesti, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.14 pentru suspendarea aplicarii art.2 al H.C.L. nr.87/2017, privind  stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti, judetul Vrancea, pentru perioada ianuarie-iulie 2020.

Hotararea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.16 pentru modificarea art.3 al C.L. nr.120/2019, privind aprobarea proiectului  ,,Cresterea calitatii vietii populatiei in Orasul Odobesti, judetul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.17 pentru modificarea Anexelor nr.1 si 2 la H.C.L. nr.118/2018, privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice  si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,IMBUNATATIREA SERVICIILOR EDUCATIONAL-RECREATIVE SI A ACCESULUI LA UTILITATI PENTRU POPULATIA ORASULUI ODOBESTI”.

Hotararea nr.18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca Gradinita nr.1, Gradinita Caragea, Hala, Cartierul Tineretului, oras Odobesti”

Hotararea nr.19 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.20 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Organigramei si Statului de functii, pe anul 2020, precum si a situatiilor financiare, pe anul 2019, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L

Hotararea nr.21 privind alegerea unui membru in Comisia de validare a mandatelor de consilier local.

Hotararea nr. 22 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Grigore Constantin, urmatorul supleant pe listele Partidului National Liberal la alegerile locale din 5 iunie 2016.

Hotararea nr.23 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a loturilor de teren, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

Hotararea nr.24 privind vanzarea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.25 privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de acces si parcari in orasul Odobesti”,  din cadrul proiectului ,, Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.26 privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.27 privind conferirea titlului de ,,Cetatean de Onoare”  al Orasului Odobesti, d-nei Virginia Georgescu – Hossu – cel mai important pictor din orasul Odobesti.

Hotararea nr.28 privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.31 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.32 privind aprobarea alocarii din bugetul local al orasului Odobesti pe anul 2020, a sumei de 50,00 mii lei, in vederea acordarii unui sprijin material persoanelor aflate in nevoie sociala

Hotararea nr.33 privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea serviciilor educational-recreative si a accesului la utilitati pentru populatia orasului Odobesti” si a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea nr.34 privind aprobarea proiectului ,,Infiintare transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populatiei si reducerea emisiilor de carbon in orasul Odobesti” si a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.35 privind indreptarea erorilor materiale strecurate in H.C.L. nr. 29/2009, privind darea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea a unui teren in suprafata de 1000 m.p., apartinand domeniului public al orasului, pe perioada derularii proiectului ,, Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Municipale in Judetul Vrancea”.

Hotararea nr.36 privind modificarea Anexei II (Stat de functii) la H.C.L. nr.26/2020, pentru aprobarea numarului de personal, statului de functii si Organigramei cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu” Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.37 privind indreptarea erorilor materiale strecurate in dispozitivul H.C.L. nr.111/2018 si, respectiv, in Anexa la H.C.L. nr.19/2020.

Hotararea nr.38 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.39 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Drum de legatura DN2D – DN2M si modernizare retea stradala locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”.

Hotararea nr.40 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.41 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.42 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Imbunatatire cai pietonale strada Nicolae Ionita, intre strada Beciul Domnesc si strada Stefan cel Mare, oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.43 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populatiei si reducerea emisiilor de carbon in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.44 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.45 privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 46 privind stabilirea limitei de viteza cu care se circula in cartierul M. Sturza, oras Odobesti.

Hotararea nr.47 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Odobesti, precum si a Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, necesare gestionarii situatiilor de urgenta.

Hotararea nr.48 privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC SI SCADEREA EMISIILOR DE CO2 PRIN MODERNIZARE, EXTINDERE, TELEGESTIUNE IN ORAS ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”.

Hotararea nr.49 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Lucrari de reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a cladirii – Internat baieti, oras Odobesti”.

Hotararea nr.50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Montare pavele, trotuare – strada N. Ionita”.

Hotararea nr.51 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.52 privind modificarea Anexelor 1 si 2 la H.C.L. nr.26/2020, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.53 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr.54 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.55 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populatiei si reducerea emisiilor de carbon in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.56 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor, pentru plata serviciilor oferite de bona.

Hotararea nr.57 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.58 pentru aprobare intocmire Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din orasul Odobesti.

Hotararea nr.59 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar si a activitatilor extrabugetare la U.A.T. Odobesti si institutiile subordonate, pe anul 2019

Hotararea nr.60 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.61 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a terenului de sport şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire Baza sportiva tip 2, strada Stefan cel Mare nr.42, oras Odobesti, judeţul Vrancea” .

Hotararea nr.62 privind aprobarea proceselor verbale de constatare a starii de insolvabilitate, de transfer al obligatiilor fiscale si de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale inregistrate, precum si declararea starii de insolvabilitate pentru unii debitori la bugetul local

Hotararea nr. 63 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.64 privind aprobarea achizitionarii si montarii de centrale de apartament pe gaze naturale, pentru blocurile de locuinte sociale N1, N2, N3 – proprietate publica a U.A.T. Odobesti, situate in str. Muncii.

Hotararea nr.65 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.66 privind aprobarea unui schimb de locuinte sociale

Hotararea nr.67 privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti, asupra unor bunuri imobile, proprietatea U.A.T. – Oras Odobesti.

Hotararea nr.68 privind modificarea art.6 din H.C.L. nr.71/2009 si a art.6 din H.C.L. nr.106/2019

Hotararea nr.69 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.70 privind aprobarea proceselor verbale de constatare a starii de insolvabilitate, de transfer al obligatiilor fiscale si de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale inregistrate, precum si declararea starii de insolvabilitate pentru unii debitori la bugetul local.

Hotararea nr. 71 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a orasului Odobesti

Hotararea nr.72 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru unele obiective de investitii.

Hotararea nr.73 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.74 privind acordarea unor facilitati fiscale, reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata datorate bugetului local, de catre persoane fizice si juridice.

Hotararea nr.75 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,Dotare Centru de zi de asistență și recuperare, orașul Odobești, județul Vrancea” .

Hotararea nr. 76 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul ,,Dotare Centru de zi de asistență și recuperare, orașul Odobești, județul Vrancea”.

Hotararea nr.77 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare alei pietonale si  spatii de parcare – Oras Odobesti – Zona Blocuri, str. Pictor N. Grigorescu si str.Stefan cel Mare”.

Hotararea nr.78 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  ,,Modernizare spatii verzi si zone de recreere – Oras Odobesti – Zona Blocuri, str. Pictor N. Grigorescu si str.Stefan cel Mare”.

Hotararea nr.79 privind modificarea Anexelor 1 si 2 la H.C.L. nr.26/2020, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.80 pentru suspendarea aplicarii art.2 al H.C.L. nr. 87/2017, privind  stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti, judetul Vrancea, pentru perioada august-decembrie 2020.

Hotararea nr.81 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.82 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu situate in Hala Agroalimentara Odobesti, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.83 privind aprobare intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale in Oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.84 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta pentru scrierea si depunerea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale in Oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr.85 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii ,,SERVICII INTEGRATE IN G.A.L. TINUTUL VIEI SI VINULUI”.

Hotararea nr.86 privind aprobarea implementării proiectului ,,Servicii integrate in G.A.L. Tinutul Viei si Vinului Vrancea”, ce urmează a fi depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Hotararea nr.87 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.88 privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.89 pentru completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.23/2020, privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a loturilor de teren, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

Hotararea nr.90 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Hotararea nr.91 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Devizul general actualizat, in urma semnarii contractului de proiectare+executie si in urma realizarii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investitii ,,Extindere Liceu Teoretic, amenajare incinta Baza sportiva, alei si cai de acces”.

Hotararea nr.92 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Devizul general actualizat, in urma semnarii contractului de proiectare si in urma realizarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Construire Observator astronomic in orasul Odobesti”.

Hotararea nr.93 privind aprobarea unui schimb de locuinte sociale

Hotararea nr.94 privind intocmirea si inscrierea cererii de finantare pentru achizitia de echipamente IT mobile, de tip tableta pentru uz scolar pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant din orasul Odobesti.

Hotararea nr.95 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Bratu Vasile, urmatorul supleant pe listele Partidului National Liberal, la alegerile locale din 5 iunie 2016.

Hotararea nr.96 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.97 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.98 privind constituirea comisiei de numarare si validare a voturilor, pentru mandatul 2020-2024

Hotararea nr.99 privind constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Odobesti, judetul Vrancea, mandatul 2020-2024

Hotararea nr.100 privind alegerea viceprimarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, mandatul 2020-2024

Hotararea nr.101 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.102 privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. 26/2020, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr.103 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. – Oras Odobesti in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. CUP S.A. Focsani.

Hotararea nr.104 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobesti in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din orasul Odobesti.

Hotararea nr.105 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.106 privind aprobarea ordinii de prioritati in repartizarea locuintelor pentru tineri

Hotararea nr.107 privind repartizarea unor locuinte disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.108 privind aprobarea unui schimb de locuinte

Hotararea nr.109 privind aprobarea extinderii intravilanului orasului Odobesti pentru actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism.

Hotararea nr.110 privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.111 privind revocarea art.4 si 5 din H.C.L. nr.126/2019 si a art.7 si 8 ale H.C.L. nr.99/2019.

Hotararea nr.112 privind acordarea unor facilităţi fiscale reprezentand reducerea impozitului anual pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Odobesti, folosite pentru activitate economica proprie, precum si scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a unităţi administrativ-teritoriale a Orasului Odobesti.

Hotararea nr.113 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.114 privind aprobarea intocmirii S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Construire Statie de ambulanta Oras Odobesti”,  in vederea depunerii documentatiei necesare la C.N.I., Subprogramul – Unitati sanitare

Hotatarea nr.115  privind aprobarea intocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Refacere, consolidare si conservare monument istoric clasa I – Biserica Cazacli”,  in vederea depunerii documentatiei necesare la C.N.I., Subprogramul – Alte obiective.

Hotararea nr.116 privind aprobarea, in vederea implementarii proiectului ,,Construire Spital Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea”, contractarea si intocmirea documentatiilor tehnice necesare obtinerii tuturor avizelor cuprinse in certificatul de urbanism, a studiilor de specialitate si de verificare a documentatiilor, precum si documentatii, rapoarte si expertize tehnice, documentatii DTAD, in vederea demolarii cladirilor existente.

Hotararea nr.117 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.118 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr.119 privind actualizarea Nomenclaturii stradale a orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr.120 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.121 privind stabilirea si indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si alte taxe asimilate acestora, amenzile precum si a tarifelor minime de inchiriere si concesiune imobile, aplicate în anul 2021 la nivelul orasului Odobesti.

Hotararea nr.122 privind predarea catre SDEE Electrica Distributie Muntenia Nord  a capacitatilor energetice rezultate dupa finalizarea obiectivului de investitii ,,Extindere retea electrica pentru alimentarea cu energie electrica a ansamblului de locuinte sociale D+P+2E+M (60U.L.), amplasat in strada Dimitrie Constantinescu”.

Hotararea nr.123 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022, la nivelul orasului Odobesti.

Hotararea nr.124 privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. 26/2020, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.