Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva din excedent a deficitului bugetului propriu – sectiunea dezvoltare si functionare, pe anul 2018

Hotararea nr.2  privind darea in comodat catre SDEE Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Focsani, pe durata existentei instalatiei, a unor capacitati energetice, apartinand Orasului Odobesti

Hotararea nr.3 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitii ,,Construire ansamblu locuinte sociale d+p+2e+m (96 ul), cartier Mihai Sturza, str. Dimitrie Constantinescu, oras Odobesti, jud. Vrancea” – finantat prin Programul constructiilor de locuinte

Hotararea nr.4 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,CENTRUL PENTRU EDUCATIE TIMPURIE – LUMEA COPIILOR”

Hotararea nr.5 privind aprobarea proiectului  ,,CENTRUL PENTRU EDUCATIE TIMPURIE – LUMEA COPIILOR” și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea nr.6 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al  Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti, precum si Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la Casa de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr.7 privind actualizarea Anexelor la Caietul de sarcini pentru Serviciul de iluminat public, aprobat prin H.C.L. nr. 75/2013

Hotararea nr. 8 privind dezmembrarea unor  suprafete de teren, precum si vanzarea unor terenuri, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 9 pentru completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.155/2018, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate, in anul 2019, la nivelul orasului Odobesti

Hotararea nr. 10 privind aprobarea ordinii de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale din orasul Odobesti

Hotararea nr.11 pentru modificarea art.3 din H.C.L. nr.5/2019, privind aprobarea proiectului ,,CENTRUL PENTRU EDUCATIE TIMPURIE – LUMEA COPIILOR” și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea nr.12 privind darea in administrare cu titlu gratuit, catre D.G.A.S.P.C. Vrancea-C.R.P.V. Odobesti a unui imobil, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

Hotararea nr.13 privind  achizitionarea de catre S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L. a unei autoutilitare-autobasculane (3,5 tone) din sursele proprii ale societatii, respectiv, din alocari bugetare

Hotararea nr.14 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Drum de legatura DN2D – DN2M si modernizare retea stradala locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”

Hotararea nr.15 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii ,, Drum de legatura DN 2D – DN 2M si modernizare retea stradala – locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”

Hotararea nr.16 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.17 privind suspendarea aplicarii art.2 din H.C.L. nr. 87/2017, privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti, judetul Vrancea, pentru perioada ianuarie-iunie 2019

Hotararea nr.18 privind  modificarea Anexei 2 (Stat de functii) la H.C.L. nr.14/2018, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti, judetul Vrancea, aprobarea Regulamentului de organzare si functionare a Serviciului public – Politia Locala, precum si aprobarea criteriilor – conditiilor si procedura de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Serviciului public-Politia Locala Odobesti

Hotararea nr.19 privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Odobesti

Hotararea nr.20 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in U.A.T. – Oras Odobesti

Hotararea nr. 21 privind repartizarea locuintelor sociale disponibile in orasul Odobesti

Hotararea nr. 22 privind aprobarea Planului de actiuni, lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, beneficiarilor Legii nr.416/2001, precum si persoanelor sanctionate sau condamnate cu obligarea prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii

Hotararea nr. 23 privind aprobarea caietelor de sarcini in vederea vanzarii unor suprafete de teren, stabilite prin intermediul H.C.L. nr. 8/2019

Hotararea nr.24 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala, oras Odobesti, cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”

Hotararea nr.25 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala, oras Odobesti, cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”

Hotararea nr.26 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Drum de legatura DN2D – DN2M si modernizare retea stradala locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”

Hotararea nr.27 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii ,, Drum de legatura DN 2D – DN 2M si modernizare retea stradala – locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”

Hotararea nr.28 privind privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan cu suprafata de 6.000 mp din suprafata totala de 14.352 mp pentru construire spalatorie auto, service auto, vulcanizare si imprejmuire, precum si aprobarea acestui PUZ, generat de teren situat in T 116, P 2957, CF 56692, beneficiara Harabagiu Carmen-Anca

Hotararea nr.29 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a unor suprafete de teren, in vederea construirii unor locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.30 privind aprobarea unui schimb de locuinte sociale, precum si repartizarea unei locuinte ANL

Hotararea nr.31 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti