Hotararea nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedent a deficitului bugetului propriu – sectiunea dezvoltare, pe anul 2013

Hotararea nr. 2 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local, in vederea contractarii de servicii de transport a elevilor din orasul Odobesti si satul Unirea, cu sprijinul Operatorului de transport local.

Hotararea nr. 3 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 4 privind insusirea de catre Consiliul Local Odobesti a inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al orasului Odobesti, la data de 31 decembrie 2013.

Hotararea nr. 5 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 6 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr. 15/2003, precum si atribuirea unor loturi de teren, in conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 7 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 8 privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 9 privind majorarea cotei de contributie ce revine Consiliului Local Odobesti pentru lucrarile de reabilitare termica a bocurilor de locuinte B1, B2, B3, B4, B5, situate in Odobesti, strada Piata Libertatii, consecinta a acordarii facilitatilor prevazute de art. 14, alin.(8) din O.U.G. nr. 18/2009, unor categorii de proprietari.

Hotararea nr. 10 privind modificarea Anexei 2 (Stat de functii) la H.C.L. nr. 69/2013.

Hotararea nr. 11 privind modificarea retelei scolare, pentru anul scolar        2014-2015, la Liceul Tehnologic Odobesti.

Hotararea nr. 12 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Odobesti, judetul Vrancea, pana la data de 30 decembrie 2015.

Hotararea nr. 13 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti, a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art. 36, alin. (3), (4) si (6) din Legea nr. 18/1991, republicata.

Hotararea nr. 14 privind darea in administrarea Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti, a unui imobil – Sala de Sport, apartinand domeniului public al orasului, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr. 42.

Hotararea nr. 15 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice specializate, in vederea solutionarii litigiului, avand ca obiect fond funciar – anulare titluri proprietate, pentru punerea in executare a Deciziei civile nr. 130/R/2006 a Curtii de Apel Galati.

Hotararea nr. 16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare retea stradala in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr. 17 privind asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare retea stradala in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr. 18 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – atragere teren in intravilan pentru construire hala – spatii depozitare, productie, intocmit pentru suprafata de 4569 m.p., teren situat in T 117, P 2961, beneficiara S.C. ROXY STEF SERV SRL Odobesti, precum si aprobarea acestuia.

Hotararea nr. 19 privind majorarea cotei de contributie ce revine Consiliului Local Odobesti pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte B4, B5, situate in Odobesti, strada Piata Libertatii, consecinta a acordarii facilitatilor prevazute de art. 14, alin.(8) din O.U.G. nr. 18/2009, unor categorii de proprietari.

Hotararea nr. 20 privind preluarea integrala de catre orasul Odobesti a sumei de 142779 lei, reprezentand cota de 20% a proprietarilor, aflati in imposibilitatea de a o achita, aferenta contractului ,, Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice la blocul de locuinte B, tronsoanele B1, B2, B3” din Odobesti, str. Piata Libertatii”.

Hotararea nr. 21 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat.

Hotararea nr. 22 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti, a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art. 36, alin. (3), (4) si (6) din Legea nr. 18/1991, republicata.

Hotararea nr. 23 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr. 24 privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti.

Hotararea nr. 25 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 26 privind desemnarea reprezentantului UAT – Oras Odobesti in Adunarea Generala a Asociatiei ,, Vranceaqua”.

Hotararea nr. 27 privind vanzarea unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 28 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr. 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 30 privind aprobarea realizarii investitiei ,,Centru de zi Multifunctional” pe proprietatea UAT Odobesti si de asumare a obligatiilor de intretinere a obiectivului rezultat din executia proiectului ,,Servicii integrate pentru o viata mai buna a copiilor defavorizati din Odobesti” in cadrul programului RO10 ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”.

Hotararea nr. 31 privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”.

Hotararea nr. 32 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare trotuare Unirea”.

Hotararea nr. 33 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare statii microbuz ”.

Hotararea nr. 34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 35 privind darea in administrarea Serviciului Judetean de Ambulanta Vrancea a unui corp de cladire, apartinand domeniului public al orasului, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.40.

Hotararea nr. 36 privind vanzarea unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 37 privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public si privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 38 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 39 privind darea in folosinta gratuita catre Consiliul Judetean Vrancea a terenurilor pe care se vor construi punctele de colectare a deseurilor, in vederea implementarii proiectului ,, Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Vrancea”.

Hotararea nr. 40 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 41 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de teren.

Hotararea nr. 42 privind concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 57 m.p., apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, situat in str. Stefan cel Mare nr.40, bl.E2, catre S.C. PACO PROD SERV S.R.L. Jaristea.

Hotararea nr. 43 privind necesitatea preluarii fara plata de la I.S.U. Vrancea a unei autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma, marca ROMPRIM, tipul A.T.I., 12215 DFA.

Hotararea nr. 44 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 45 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 46 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 47 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a   suprafetei de 819 m.p., teren apartinand domeniului privat al orasului, situat in Odobesti, str. Obor nr. 3, catre S.C. GRUP REAL S.R.L. Odobesti.

Hotararea nr. 48 privind vanzarea prin licitatie publica, cu strigare, a unei suprafete de 100 m.p., teren apartinand domeniului privat al orasului, situat in Odobesti, str. D. Cantemir nr. 24.

Hotararea nr. 49 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare iluminat public – Centrul civic”.

Hotararea nr. 50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare alei situate in str. Pict. Grigorescu – zona Blocuri”.

Hotararea nr. 51 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 52 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul ,, Școala de Arte și Meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti – Obiectiv de investitii, reabilitari și dotari investitionale”.

Hotararea nr. 53 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 24/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti.

Hotararea nr. 54 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, în conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 55 privind unele măsuri de aplicare a O.U.G. nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Hotararea nr. 56 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr. 15/2003, precum si atribuirea unor loturi de teren, in conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire clădire – cabinete medicale și racorduri utilitati”.

Hotararea nr. 58 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 59 privind aprobarea unui schimb de locuinta, solicitat de titularul contractului de inchiriere.

Hotararea nr. 60 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr. 61 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 62 privind participarea UAT – Oras Odobesti in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național, pentru anul 2014.

Hotararea nr. 63 privind aprobarea proiectului ,, Scoala de Arte si Meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti – Obiectiv de investitii, reabilitari si dotari investitionale” si a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat.

Hotararea nr. 64 privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti.

Hotararea nr. 65 privind stabilirea modului in care se suporta comisionul bancar, ca urmare a platii on-line a impozitelor si taxelor locale, utilizand cardul bancar in Sistemul National Electronic (SNEP).

Hotararea nr. 66 privind privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr. 15/2003, precum si atribuirea unor loturi de teren, in conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 67 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 68 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 69 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 70 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de teren, situate in orasul Odobesti, precum si dezmembrarea acesteia, in vederea vanzarii.

Hotararea nr. 71 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 72 privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil, apartinand domeniului public al orasului, situat in Odobesti, str. Libertatii nr. 372.

Hotararea nr. 73 privind aprobarea Actului aditional nr.1/2014 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din orasul Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 74 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata.

Hotararea nr. 75 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ in domeniul asistentei sociale, la nivelul orasului Odobesti.

Hotararea nr. 76 privind amenajarea unei parcari publice in orasul Odobesti, str. N. Ionita, T 55 , P 1256.

Hotararea nr. 77 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar si a activitatii extrabugetare la Primaria orasului Odobesti si institutiile subordonate pe anul 2013.

Hotarare nr. 78 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire strazi balastate – Oras Odobesti, cartier Sturza”.

Hotararea nr. 79 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 80 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

Hotararea nr. 81 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata.

Hotararea nr. 82 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, în conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 83 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 84 privind desfiintarea unor constructii – vestiare, situate in incinta Stadionului orasenesc din strada Stefan cel Mare, ca urmare a degradarii.

Hotararea nr. 85 privind solicitarea transmiterii din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in proprietatea publica a orasului Odobesti, judetul Vrancea si administrarea Consiliului Local al orasului Odobesti a unui imobil – scara bloc cu 9 apartamente, aflat in constructie, situat in orasul Odobesti, str. Pictor Grigorescu, nr.6, bl. B3, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 86 pentru modificarea art. 3, 4 si 5 din H.C.L. nr. 101/2011, privind aprobarea participarii UAT – Oras Odobesti la Programul Operational Regional , <LEGIS_SELSTART>Axa prioritară<LEGIS_SELEND> 5 – Dezvoltare durabila si promovarea turismului – Domeniul major de interventie 5.3.- Promovarea potentialului turistic si crearea infrastucturii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica la proiectul „Creare Centru National de Informare Turistica, Oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr. 87 pentru completarea H.C.L. nr. 62/2014, privind participarea UAT – Oras Odobesti in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național, pentru anul 2014.

Hotararea nr. 88 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotarare nr. 89 pentru aprobarea acordului de principiu privind participarea UAT – Oras Odobesti in parteneriat cu ONG-uri si alte entitati in vederea aplicarii unui proiect pentru AMPOSDRU – Economie sociala.

Hotararea nr. 90 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A. a imobilului ,,Cinematograf + Biblioteca oraseneasca” (teren+constructii), situat in orasul Odobesti, str. Libertatii nr. 124, judetul Vrancea, apartinand domeniului privat al orasului, pe toata durata de executie a obiectivului de investitii ,, Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural – Oras Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr. 91 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 92 pentru modificarea art.1 al H.C.L. nr. 17/2014, privind asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare retea stradala in orasul Odobesti, judetul Vrancea”.

Hotararea nr. 93 privind unele masuri de aplicare a O.U.G. nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Hotararea nr. 94 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr. 15/2003, precum si atribuirea unor loturi de teren, in conditiile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 95 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 96 privind privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 97 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 98 privind organizarea si sarbatorirea ,, Zilelor Orasului Odobesti”.

Hotararea nr. 99 privind solicitarea trecerii din proprietatea publica a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in proprietatea publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti, a unui imobil – teren intravilan in suprafata de 29639 m.p., situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare – T 43, P 766-769, judetul Vrancea , concesionat Grupului Scolar Agricol Odobesti (actualmente Liceul Tehnologic Odobesti) ), pe care sunt edificate constructiile aferente unitatii de invatamant.

Hotararea nr. 100 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr. 101 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 102 privind trecerea din patrimoniul S.C. CUP S.A. Focsani in domeniul public al orasului Odobesti, a unor active, realizate prin Programul Operational Sectorial de Mediu.

Hotararea nr. 103 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 104 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr. 15/2003, atribuirea unor suprafete de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor suprafete de teren.

Hotararea nr. 105 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 106 privind inchirierea unor suprafete de teren, apartinand domeniului public si privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 107 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 108 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, situate in Odobesti, str. str. Stefan cel Mare nr.40, in care vor functiona Cabinetele medicale ale medicilor de familie din orasul Odobesti.

Hotararea nr. 109 privind concesionarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, situate in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.40, catre medicii de familie din orasul Odobesti.

Hotararea nr. 110 privind aprobarea unui schimb de locuinţa.

Hotararea nr. 111 privind unele masuri de aplicare a O.U.G. nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Hotararea nr. 112 privind repartizarea unei locuinte sociale, situate in Odobesti, str. Muncii, bl. N2.

Hotararea nr. 113 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 114 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Vranceaqua”.

Hotararea nr. 115 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 116 privind vanzarea prin licitatie publica a unor imobile ( terenuri + cladire ), apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 117 pentru modificarea art.3 si 4 din H.C.L. nr. 63/2014, privind aprobarea proiectului ,, Scoala de Arte si Meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti – Obiectiv de investitii, reabilitari si dotari investitionale” si a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat.

Hotararea nr. 118 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 119 privind modificarea art. IV , pct.4.1.1, lit.,,a” din Contractul de administrare nr.1/22.04.2013, incheiat intre S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L. si d-l Agafitei Liviu.

Hotararea nr. 120 privind atribuirea denumirii Centrului medical in care vor functiona Cabinetele medicale ale medicilor de familie din orasul Odobesti, care constituie obiectiv de interes local, aflat in subordinea Consiliului Local Odobesti.

Hotararea nr. 121 privind atribuirea unor suprafete de teren, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 122 privind aprobarea Structurii Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015.

Hotararea nr. 123 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 124 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 125 pentru modificarea Anexei 2 (Stat de functii) la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti.

Hotararea nr. 126 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 127 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.

Hotararea nr. 128 privind vanzarea unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr. 129 privind aprobarea ordinii de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.130 privind modificarea cuantumului unor taxe speciale.

Hotararea nr. 131 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr. 132 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 133 pentru modificarea art.3 si 4 din H.C.L. nr. 63/2014, privind aprobarea proiectului ,, Scoala de Arte si Meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti – Obiectiv de investitii, reabilitari si dotari investitionale” si a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat.

Hotararea nr. 134 privind privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Speranta Vrancei”.

Hotararea nr. 135 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local.

Hotararea nr. 136 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

Hotararea nr. 137 privind trecerea veniturilor din activitati autofinantate la bugetul local, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.

Hotararea nr. 138 privind modificarea art.2 din contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 139 privind unele masuri de aplicare a O.U.G. nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.