Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva din excedent a deficitului bugetului propriu – sectiunea dezvoltare, pe anul 2017

Hotararea nr.2 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Toma Vasile-Ioan, urmatorul supleant pe listele Partidului Social Democrat, la alegerile locale din 5 iunie 2016

Hotararea nr.3 privind insusirea de catre Consiliul Local Odobesti a inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al orasului Odobesti, la data de 31 decembrie 2017

Hotararea nr.4 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Odobesti in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. CUP S.A. Focsani

Hotararea nr.5 privind inlocuirea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti, desemnat prin H.C.L. nr.97/2016

Hotararea nr.6 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita  pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren

Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiuni, lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, beneficiarilor Legii nr.416/2001, precum si persoanelor sanctionate sau condamnate cu obligarea prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii

Hotararea nr.8 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea a unor imobile, in vederea obtinerii de fonduri prin POR 2014-2020 -A.P.8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, O.S. 8.3 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati

Hotararea nr. 9 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.10    privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a Organigramei si Statului de functii, ale S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2018

Hotararea nr.11 privind transmiterea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei investitiei pentru construirea a 60 unitati locative pentru tineri, destinate inchirierii, a unui teren in suprafata de 4362 m.p., situat in intravilanul atras al orasului Odobesti, T 66, P 1981, sat Unirea, cartier Mihai Sturza, str. Dimitrie Constantinescu

Hotararea nr.12 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Mihai Eminescu, oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.13  privind aprobarea obiectivului de investitii „Cofinantare- Extindere retea gaze naturale cartier Sturza si bransamente locuinte sociale si ANL” si a indicatorilor tehnico-economici

Hotararea nr.14  privind  aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr.15 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.16 privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, precum si aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor sociale

Hotararea nr.17 pentru completarea H.C.L. nr.132/2017, privind implementarea proiectului ,, Dotarea S.V.S.U. al orasului Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.18 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a unor suprafete de teren, in vederea construirii unor locuinte proprietate personala, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.19 privind darea in administrarea Liceului Teoretic ,, Duiliu Zamfirescu” Odobesti, respectiv, Liceului Tehnologic Odobesti, a mijlocului fix – ,,Catalogul electronic”

Hotararea nr.20 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de transport public local in orasul Odobesti

Hotararea nr.21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investitii “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Odobesti,  județul Vrancea”, Masura 19 – LEADER – Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, Masura M5/6B – „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea

Hotararea nr.22 pentru  revocarea H.C.L. nr.28/26.02.2009, privind  darea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, Parohiei Sfanta Cruce din orasul Odobesti, judetul Vrancea a unui imobil (fost CT), apartinand domeniului privat al orasului, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.40

Hotararea nr.23 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.24 pentru completarea H.C.L. nr.8/2018, privind darea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea a unor imobile, in vederea obtinerii de fonduri prin POR 2014-2020 -A.P.8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, O.S. 8.3 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati

Hotararea nr.25 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice pentru unele obiective de investiţii

Hotararea nr.26 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.27 privind aprobarea obiectivului ,,Extindere retea gaze naturale pentru alimentare ansamblu de locuinte sociale, locuinte ANL – cartier Sturza – Odobesti si alimentare cu gaze naturale presiune redusa si medie – imobile in cartierul Sturza-Odobesti”(cofinantare) in parteneriat cu Operatorul local de distributie si a indicatorilor tehnico-economici

Hotararea nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea electrica pentru alimentarea cu energie electrica a ansamblului de locuinte sociale D+P+E+M(60U.L.), amplasat in strada Dimitrie Constantinescu”

Hotararea nr.29 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitii ,,Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.30 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitii ,,Drum de legatura DN2D-DN2M si modernizare retea stradala locuinte ANL si stramutate cartier Sturza”

Hotararea nr. 31 privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.32 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.33 privind aprobarea proiectului ,,Infiintare Zona  spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str. Libertatii, T7, P 331, pct. Sf. Ilie” și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea nr.34 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general  pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare Zona  spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str. Libertatii, T7, P 331, pct. Sf. Ilie ”

Hotararea nr.35 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de  teren, precum si dezmembrarea acesteia, in vederea vanzarii

Hotararea nr.36 privind vanzarea unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.37 privind acordarea unui drept de acces pe sectoare de drum,  apartinand  U.A.T. – Oras Odobesti, catre S.C. RCS&RDS S.A., in vederea realizarii unei retele de telecomunicatii

Hotararea nr.38 privind alipirea unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

Hotararea nr.39 privind asocierea Orasului Odobesti cu Comunitatea Evreilor Focsani, in vederea realizarii unui proiect de interes public local

Hotararea nr.40 privind actualizarea SF pentru obiectivul de investitii ,,Construire 60 U.L. pentru tineri destinate inchirierii in sat Unirea, cartier Mihai Sturza, strada Dimitrie Constantinescu”

Hotararea nr.41 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 87/27.07.2017, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei orasului Odobesti

Hotararea nr.42 privind modificarea H.C.L. nr.14/22.02.2018, pentru  aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.44 privind vanzarea unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.45 privind punerea la dispozitie cu titlul gratuit a Bazei Sportive, respectiv, a Salii de Sport si a terenurilor de fotbal, situate in orasul Odobesti, judetul Vrancea, Clubului Sportiv ACS Odobesti,  precum si altor entitati sportive care care organizeaza competitii sportive, pe perioada desfasurarii acestora

Hotararea nr.46 privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.47 privind  aprobarea situatiilor financiare la S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2017

Hotararea nr.48 privind actualizarea domeniului public al orasului Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.49 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţe destinate tinerilor

Hotararea nr.50 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a unor suprafete de teren, in vederea construirii unor locuinte proprietate personala, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.51 privind solicitarea transmiterii din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in proprietatea publica a orasului Odobesti, judetul Vrancea si administrarea Consiliului Local al orasului Odobesti a unui imobil – scara bloc cu 9 apartamente, aflat in constructie, situat in orasul Odobesti, str. Pictor Grigorescu, nr.6, bl. B3, judetul Vrancea

Hotararea nr.52 privind solicitarea trecerii din proprietatea publica a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in proprietatea publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti, a unui imobil – teren intravilan in suprafata de 27901 m.p., situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.42, T 43, P 766Cc, 767-769L, 768A, judetul Vrancea, concesionat Grupului Scolar Agricol Odobesti (actualmente Liceul Tehnologic Odobesti), pe care sunt edificate constructiile aferente unitatii de invatamant

Hotararea nr.53 privind  aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii ,,Construire ansamblu locuinte sociale d+p+2e+m (60 ul), cartier Mihai Sturza, str. Dimitrie Constantinescu, oras Odobesti, jud.Vrancea” – finantat prin Programul  de constructii de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate, derulat  conform O.U.G. nr. 74/2007

Hotararea nr.54 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Construire ansamblu locuinte sociale d+p+2e+m (60 ul), cartier Mihai Sturza, str. Dimitrie Constantinescu, oras Odobesti, jud.Vrancea” – finantat prin Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii locuintei nr.114/1996

Hotararea nr.55 privind  actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Construire ansamblu locuinte sociale d+p+2e+m (96 ul), cartier Mihai Sturza, str. Dimitrie Constantinescu, oras Odobesti, jud.Vrancea” – finantat prin Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii locuintei nr.114/1996

Hotararea nr. 56 privind unele masuri de inchidere a unor obiective de investitii

Hotararea nr. 57 privind trecerea din domeniul privat al orasului in domeniul public al orasului,  a unor suprafete de teren

Hotararea nr. 58 privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar şi a activităţii extrabugetare la U.A.T. Odobeşti şi instituţiile subordonate, pe anul 2017

Hotararea nr.59 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.60 privind aprobarea unui schimb de locuinta

Hotararea nr.61 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Imbunatatire transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populatiei si reducerea emisiilor de carbon in oras Odobesti”, POR 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprjinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane, bazata pe planurile de mobilitate urban durabila

Hotararea nr.62 privind  aprobarea Planului de mobilitate urbana in orasul Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.63 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire hala productie mase plastice, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 2984 mppotrivit actului de proprietate (real masurata S=3080mp), teren situat in T 117, P 2961, beneficiara S.C. COROLA S.A. FOCSANI

Hotararea nr.64 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, Asociatiei  pentru protectia animalelor ,,Cruela”, acordat prin H.C.L. nr.11/2017

Hotararea nr.65 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Orasului Odobesti, precum si a Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale, financiare, necesare gestionarii situatiilor de urgenta

Hotararea nr.66 privind aprobarea unor cereri de atribuire teren, in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.67 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a unor suprafete de teren, in vederea construirii unor locuinte proprietate personala, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.68 privind intentia de achizitionare a unei suprafete de teren

Hotararea nr.69 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.70 privind dezmembrarea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.71 privind modificarea Anexei 1(Organigrama) si a Anexei 2(Stat de functii) la H.C.L. nr.14/22.02.2018, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr. 72 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Centrul pentru educatie timpurie – Lumea copiilor”

Hotararea nr.73 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Constructia, dotarea si echiparea bazei de practica a Liceului Tehnologic, in vederea formarii elevilor in domeniul agricultura si horticultura”

Hotararea nr.74 privind vanzarea unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.75 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.76 privind  aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire service auto si magazin piese auto, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 6000 mp, teren situat in T 116, P 2957, beneficiar MECA CRISTIAN

Hotararea nr.77 privind dezmembrarea unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.78 privind aprobarea incadrarii Strazii Libertatii (L= 1160 ml) si a  drumului de exploatare DE 2703 (L= 1220 ml)  in categoria functionala a drumurilor comunale, aflate in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr. 79 privind aprobarea infiintarii unui Centru comunitar pentru invatare permanenta in subordinea Consiliului Local Odobesti

Hotarare nr. 80 privind neexercitarea dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului – monument istoric “Casa Apostu” cod LMI VN – II –m – B 06532 din orasul Odobesti

Hotararea nr. 81 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Executie instalatii de utilizare gaze naturale pentru alimentare locuinte sociale – str. Dimitrie Constantinescu”

Hotararea nr.82 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.83 privind desfiiintarea unor constructii dezafectate apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, situate in intravilan, T 39, P 726, 729, in vederea punerii la dispozitie a terenului aferent pentru accesarea unui proiect privind ,,Construire Centru Educational Recreativ”, cu finantare prin POR 2014-2020, Axa 13.1.

Hotararea nr.84 privind aprobarea achizitionarii unui teren in suprafata de 3272 m.p., avand categoria de folosinta arabil, situat  in orasul Odobesti, T 38, P 728, nr. cadastral 2004 N

Hotararea nr. 85 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Construire ansamblu de locuinte sociale D+P+2E+M (96 U.L.) – cartier M.Sturza, str.Dimitrie Constantinescu, oraș Odobesti”

Hotararea nr.86 privind intocmire D.A.L.I. pentru obiectivul de Investitii ,, Modernizarea, reabilitarea si dotarea Centrului Multifunctional Recreativ – Palatul Copiilor Odobesti”

Hotararea nr.87 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă pentru depunerea cererii de finantare pentru unele obiective de investiţii

Hotararea nr.88 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare Parc Gara in orasul Odobesti”

Hotararea nr.89 privind intocmire S.F. ,,Construire Zona cu facilitati recreative si sportive in orasul Odobesti”

Hotararea nr.90 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,, Construire Observator astronomic”

Hotararea nr.91 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Construire Planetariu cu spatii recreative in orasul Odobesti”

Hotararea nr. 92 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de acces, parcari si sistem de supraveghere video in orasul Odobesti”

Hotararea nr. 93 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri publice de acces, parcari si sistem de supraveghere video in orasul Odobesti”

Hotararea nr.94 privind casarea documentatiei tehnico-economice ,,Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, arhitectural si ambiental in Orasul Odobesti (SIPSAA)”

Hotararea nr.95 privind intocmire S.F./D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public si scaderea emisiilor de dioxid de carbon prin modernizare, extindere, telegestiune in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.96 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.97 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a unor suprafete de teren, in vederea construirii unor locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.98 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.99 privind vanzarea unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.100 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilelor in care a functionat Spitalul Orasenesc Odobesti, acordat Spitalului Judetean de Urgenta ,,Sf. Pantelimon” Focsani, prin intermediul H.C.L. nr. 11/2013 si darea in administrarea D.G.A.S.P.C. Vrancea a imobilului pavilion – Interne-Pediatrie

Hotararea nr.101 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bazelor sportive din orasul Odobesti

Hotararea nr.102 privind desfiintarea unor constructii dezafectate, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.103 privind dezmembrarea unor suprafete de teren apartinand domeniului public si privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.104 privind aprobarea incadrarii unor tronsoane de strazi aflate in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Odobesti, judetul Vrancea, in categoria functionala – Alei

Hotararea nr.105 privind trecerea din domeniul privat al orasului in domeniul public al orasului a unor imobile

Hotararea nr.106 privind reactualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”

Hotararea nr.107 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”

Hotararea nr. 108 privind aprobarea proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public si scaderea emisiilor de dioxid de carbon prin modernizare, extindere, telegestiune in Oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.109 privind revocarea 2 al H.C.L. nr.41/2018, pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.87/2017, privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fondurile publice, din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr.110 privind completarea H.C.L. nr.56/2010, privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare a orasului Odobesti, perioada 2009–2020”, proiect finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Hotararea nr. 111 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”

Hotararea nr. 112 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,CRESTEREA CALITATII VIETII POPULATIEI IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”

Hotararea nr. 113 privind vanzarea unor suprafete de teren, apartinan domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.114 privind achizitionarea  de catre U.A.T. – Oras Odobesti a unei suprafete de teren

Hotararea nr.115 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.116 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.117 privind organizarea si sarbatorirea ,,Zilelor orasului Odobesti” in perioada 12-16 septembrie 2018

Hotararea nr.118 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,IMBUNATATIREA SERVICIILOR EDUCATIONAL-RECREATIVE SI A ACCESULUI LA UTILITATI PENTRU POPULATIA ORASULUI ODOBESTI”

Hotararea nr.119 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.120 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare Zona agrement si petrecere timp liber in Cartierul Mihai Sturza, Orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.121 privind dezmembrarea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, precum si vanzarea unor loturi din acestea

Hotararea nr. 122 privind repartizarea unor locuinţe ANL, disponibile in oraşul Odobeşti

Hotararea nr. 123 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 124 privind imputernicirea Primarului orasului Odobesti, Daniel Nicolas, sa intreprinda demersurile necesare pentru modificarea unor limite administrative, cu unitati administrativ-teritoriale limitrofe, in vederea accesarii unor fonduri europene

Hotararea nr.125 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Orasului Odobesti, aprobat si actualizat prin H.C.L. nr.48/2018

Hotararea nr.126 pentru completarea H.C.L. nr.52/2018, privind solicitarea trecerii din proprietatea publica a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in proprietatea publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti, a unui imobil – teren intravilan in suprafata de 27901 m.p., situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.42, T 43,  P 766Cc, 767-769L, 768A, judetul Vrancea, concesionat Grupului Scolar Agricol Odobesti (actualmente Liceul Tehnologic Odobesti),  pe care sunt edificate constructiile aferente unitatii de invatamant

Hotararea nr. 127 privind retragerea dreptului de administrare cu titlu gratuit asupra imobilului fosta Primarie Unirea, apartinand domeniului public al orasului, situat in Odobesti, str. Libertatii nr.398, acordat DGASPC Vrancea, prin intermediul H.C.L. nr. 136/2016

Hotararea nr.128 privind infiintare Centru de zi de asistenta si recuperare, Orasul Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.129 privind implementarea proiectului  “Dotare Centru de zi de asistență și recuperare, Orașul Odobești, județul Vrancea”, Măsura 19 – LEADER – Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura M4/6B – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, al Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea

Hotararea nr.130 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Biroului administratie publica si asistenta sociala, organizat la nivelul Orasului Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.131 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unor suprafete de teren

Hotararea nr. 132 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investitii “Dotare Centru de zi de asistență și recuperare, Orașul Odobești, județul Vrancea”, Măsura 19 – LEADER – Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura M4/6B – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, al Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea

Hotararea nr. 133 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 134 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.135 privind modificarea Anexei 2 (Stat de functii) la H.C.L. nr.14/22.02.2018, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr.136 privind darea in administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea a unui imobil – fosta Cantina Spital, apartinand domeniului public al orasului Odobesti, pentru o perioada de 1 an

Hotararea nr.137 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, la nivelul orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si a Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al orasului Odobesti, pentru anul 2019

Hotararea nr.138 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.139 pentru completarea Anexei la H.C.L. nr.126/2015, privind stabilirea situatiilor in care Primarul poate acorda ajutoare de urgenta si ajutoare de inmormantare familiilor sau persoanelor singure, aflate in situatii deosebite

Hotararea nr.140 privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Orasul Odobesti, judetul Vrancea” si a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea nr.141 pentru completarea H.C.L. nr. 51/2018, privind solicitarea transmiterii din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in proprietatea publica a orasului Odobesti, judetul Vrancea si administrarea Consiliului Local al orasului Odobesti a unui imobil–scara bloc cu 9 apartamente, aflat in constructie, situat in orasul Odobesti, str. Pictor Grigorescu, nr.6, bl. B3, judetul Vrancea

Hotararea nr. 142 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea electrica pentru alimentarea cu energie electrica a ansamblului de locuinte sociale D+P+E+M (60 U.L.), amplasat in str. Dimitrie Constantinescu”

Hotararea nr. 143 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 144 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri  tinerilor, in baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr.145 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.146 privind modificarea caietului de sarcini privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1444 mp, situat in Odobesti, T 73, P 2168, aprobat prin H.C.L. nr.134/2018

Hotararea nr.147 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 148 privind recificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 149 privind recificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.150 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.151 privind aprobarea modalitatii de gestiune delegata, precum si achizitia directă a activităților specifice Serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare al  Orasului Odobesti, județul Vrancea

Hotararea nr. 152 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020, la nivelul orasului Odobesti

Hotararea nr. 153 privind aprobarea tarifelor distincte aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii Serviciului de salubrizare care includ si contributia pentru economia circulara, precum si modificarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare

Hotararea nr. 154 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Odobesti, pana la intrarea in vigoare a noului PUG

Hotararea nr.155 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate, in anul 2019, la nivelul orasului Odobesti

Hotararea nr.156 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti