Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva din excedent a deficitului bugetului propriu – sectiunea dezvoltare, pe anul 2017

Hotararea nr.2 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Toma Vasile-Ioan, urmatorul supleant pe listele Partidului Social Democrat, la alegerile locale din 5 iunie 2016

Hotararea nr.3 privind insusirea de catre Consiliul Local Odobesti a inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al orasului Odobesti, la data de 31 decembrie 2017

Hotararea nr.4 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Odobesti in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. CUP S.A. Focsani

Hotararea nr.5 privind inlocuirea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti, desemnat prin H.C.L. nr.97/2016

Hotararea nr.6 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita  pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren

Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiuni, lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, beneficiarilor Legii nr.416/2001, precum si persoanelor sanctionate sau condamnate cu obligarea prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii

Hotararea nr.8 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea a unor imobile, in vederea obtinerii de fonduri prin POR 2014-2020 -A.P.8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, O.S. 8.3 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati

Hotararea nr. 9 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.10    privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a Organigramei si Statului de functii, ale S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2018

Hotararea nr.11 privind transmiterea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei investitiei pentru construirea a 60 unitati locative pentru tineri, destinate inchirierii, a unui teren in suprafata de 4362 m.p., situat in intravilanul atras al orasului Odobesti, T 66, P 1981, sat Unirea, cartier Mihai Sturza, str. Dimitrie Constantinescu

Hotararea nr.12 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Mihai Eminescu, oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.13  privind aprobarea obiectivului de investitii „Cofinantare- Extindere retea gaze naturale cartier Sturza si bransamente locuinte sociale si ANL” si a indicatorilor tehnico-economici

Hotararea nr.14  privind  aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr.15 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.16 privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, precum si aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor sociale

Hotararea nr.17 pentru completarea H.C.L. nr.132/2017, privind implementarea proiectului ,, Dotarea S.V.S.U. al orasului Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.18 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a unor suprafete de teren, in vederea construirii unor locuinte proprietate personala, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.19 privind darea in administrarea Liceului Teoretic ,, Duiliu Zamfirescu” Odobesti, respectiv, Liceului Tehnologic Odobesti, a mijlocului fix – ,,Catalogul electronic”

Hotararea nr.20 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de transport public local in orasul Odobesti

Hotararea nr.21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investitii “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Odobesti,  județul Vrancea”, Masura 19 – LEADER – Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, Masura M5/6B – „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea

Hotararea nr.22 pentru  revocarea H.C.L. nr.28/26.02.2009, privind  darea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, Parohiei Sfanta Cruce din orasul Odobesti, judetul Vrancea a unui imobil (fost CT), apartinand domeniului privat al orasului, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.40

Hotararea nr.23 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.24 pentru completarea H.C.L. nr.8/2018, privind darea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea a unor imobile, in vederea obtinerii de fonduri prin POR 2014-2020 -A.P.8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, O.S. 8.3 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati

Hotararea nr.25 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice pentru unele obiective de investiţii

Hotararea nr.26 privind alegerea presedintelui de sedinta